Định hướng tuyên truyền tháng 9/2022

  1. Tuyên truyền những sự kiện thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện

– Tiếp tục bám sát tình hình các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế; trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cụ thể là các chuyến thăm Việt Nam của các nguyên thủ các nước trên thế giới và các đồng chí lãnh đạo cấp cao vủa Việt Nam thăm các nước…

Tuyên truyền việc triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, quy định, quyết định của Bộ Chính trị về biên chế và quản lý biên chế của hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

– Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 và quốc khánh 02/9. Tuyên truyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

– Tuyên truyền việc xây dựng và triển khai Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và yêu cầu của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

– Tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 28/02/2022 của Ban Bí thư thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Nghị quyết số 233-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025.

– Tiếp tục tuyên truyền kết quả tổ chức đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

– Tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Camphuchia” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” 2022.

– Tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy và UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2022.

  1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội tháng 88 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2022

Tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022; những nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2022.

– Tuyên truyền kết quả năm học 2021- 2022, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022- 2023; công tác chuẩn bị năm học mới ở các cấp, các loại hình đào tạo; các quy định về các khoản thu trong các nhà trường; tuyên truyền về ngày toàn dân đưa trẻ đến trường… Lưu ý, tuyên truyền đậm nét nghị quyết của HĐND tỉnh về thu học phí…

– Tuyên truyền công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống tội phạm xã hội; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; chú trọng công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè.

– Tuyên truyền công tác chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường trong mùa mưa, bão 2022; công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên…

  1. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19

– Các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công văn số 722-CV/BTGTU, ngày 19/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện của Trung ương, của UBND tỉnh và của ngành y tế; chăm lo sức khỏe cho nhân dân, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thích ứng với các diễn biến của dịch bệnh. Đảm bảo giữa phòng, chống dịch bệnh với phát triển kinh tế- xã hội và ổn định đời sống của nhân dân.

– Tuyên truyền công tác tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho người lớn và trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (mũi 3 và mũi 4); nâng cao ý thức và cách thức phòng, chống dịch cho người dân, cho doanh nghiệp; tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch…

  1. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm:

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

– Nêu bật lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ảnh minh hoạ đầu trang: Loa tuyên truyền

Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Hiệp Hoà