Những kết quả và bài học kinh nghiệm của Công an xã Lương Phong trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn xã.

Lương Phong là một xã miền núi nằm ở phía Đông của huyện Hiệp Hòa, diện tích tự nhiên là 12,6 km2. Phía Đông giáp xã Ngọc Vân, Tân Yên và xã Việt Tiến, Việt Yên, phía Nam giáp xã Đoan Bái, phía Tây giáp xã Danh Thắng, thị trấn Thắng, phía Bắc giáp xã Ngọc Sơn.

Xã Lương Phong có tổng cộng 13 thôn: Thôn Cấm, thôn Khánh, thôn Tứ, thôn Giữa, thôn Đông, thôn Chớp, thôn Chùa, thôn Vân An, thôn Sơn Quả 1, thôn Sơn Quả 2, thôn Sơn Quả 3, thôn Sơn Quả 4, thôn Sơn Quả 5. Tổng dân số là 18.858 nhân khẩu, số hộ là 4.300 hộ.

Trên địa bàn, có 6km quốc lộ 37 chạy qua. Trung tâm nghiên cứu Đất và phân bón vùng trung du nằm tại thôn Sơn Quả 2, xã Lương Phong. Bình quân đất đai 372m2/1 khẩu, điều kiện địa hình rộng, tập quán sản xuất chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, có một số hộ buôn bán nhỏ tập trung ở khu vực chợ Gió.

Đời sống Nhân dân trong xã những năm qua tương đối ổn định, tình hình ANCT- TTATXH luôn được đảm bảo, giữ vững. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT- XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) trên địa bàn xã Lương Phong đã đạt được những kết quả nổi bật; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của xã. Hàng năm, Công an xã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng PTTDBVANTQ xã ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời phối hợp với UB MTTQ xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể, CQDNNT trên địa bàn tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với nhiều hình thức, thu hút được đông đảo Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện theo phương châm đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho Nhân dân, cán bộ, đảng viên về quyền lợi, trách nhiệm trong tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường công tác dân vận trong các tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; vận động Nhân dân tham gia đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền phát động tại 05 nhà trường, 13 thôn, 850 tờ rơi cho Nhân dân, dán niêm yết tại các thôn và nơi đông dân cư sinh sống các bản tin, pa nô, áp phích chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngoài ra khai thác các kênh thông tin tuyên truyền khác như qua trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh của xã, của thôn… Công an xã đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang Facebook “Công an xã Lương Phong”, các nhóm Zalo của Công an xã, nhóm Zalo tương tác với Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, đã đăng 58 tin, bài liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn xã vừa tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh công tác tuyên truyền công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ tự quản về ANTT” của 13 thôn và 05 nhà trường cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. Với phương châm “Dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ các ngành, đoàn thể cơ sở làm nòng cốt, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch đảm bảo ANTT đầu năm, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn xã ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Phối hợp với Hội CCB xã thực hiện Đề án 01 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội viên Hội CCB tỉnh Bắc Giang trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT từ cơ sở giai đoạn 2022-2025”. Tổ chức đánh giá chất lượng các mô hình tự quản, từ đó nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả đồng thời nghiên cứu triển khai những mô hình mới phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực trên địa bàn. Hiện tại trên địa bàn xã có 01 mô hình liên kết Cụm giáp ranh, 13 mô hình “Tự quản về ANTT” của 13 thôn do các Chi hội CCB làm nòng cốt, 03 mô hình “Tự quản về ANTT” của 03 nhà trường, được kiện toàn và hoạt động theo Hướng dẫn số 84/HD-CCB-CA ngày 07/3/2022 của Hội Cựu chiến binh – Công an tỉnh Bắc Giang. Tham gia góp phần hiệu quả vào việc hòa giải các mâu thuẫn trong Nhân dân; Vận động tuyên truyền các hộ dân lắp đạt Camera an ninh từ đó giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ nhiều nhiều vụ TCTS, cướp giật tài sản, tai nạn giao thông…

Song song với đó, lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với Quân sự, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, liên ngành về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”. Với vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Công an xã đã phối hợp tham gia tổ chức các buổi tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho Nhân dân,  học sinh trong các Nhà trường, các hội viên của các chi hội, các đoàn thể. Tổ chức cho Trưởng các thôn, thủ trưởng các CQDNNT trên địa bàn đăng ký khu dân cư “Đạt chuẩn về ANTT” và “Không có tệ nạn ma túy”. Phối hợp với UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy, người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, THA tại cộng đồng tạo điều kiện phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở như Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ thôn, dân phòng, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, quốc phòng, an ninh để các lực lượng này thực sự là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Cùng với cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng và Nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Nhân dân đã tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, chủ động phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, không để phát sinh tình hình phức tạp và trở thành điểm nóng về ANTT.

Từ những kết quả đạt được có thể rút ra những bài học kinh nghiệm to lớn khẳng định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Lương Phong được đẩy mạnh có bước phát triển mới, nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạt được thành tích trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia, giúp đỡ tận tình của Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đôi khi còn chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn chủ quan mất cảnh giác trước biểu hiện thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, chưa phát huy hết trách nhiệm tham gia bảo vệ ANTT, coi đó là trách nhiệm của lực lượng Công an. Điều đó một phần đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong thời gian tới để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công an xã cần thực hiện một số giải pháp sau:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của địa bàn xã gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, của địa phương.
  2. Xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, hội viên chủ chốt của các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội phục vụ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
  3. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an xã, Quân sự xã, MTTQ xã và các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời tiếp tục tổ chức cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, CQDNNT an toàn về ANTT, tạo khí thế, động lực khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực tham gia.
  4. Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, UBND xã và phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhằm đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, triển khai, duy trì hoạt động tốt các mô hình về ANTT, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng các mô hình; phát huy vai trò hơn nữa của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm.
  5. Kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo Công an huyện quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ảnh tư liệu đầu trang: Công bố quyết định điều động cán bộ Công an huyện Hiệp Hòa chuyển về nhận nhiệm vụ tại Công an xã.

Công an xã Lương Phong