12trip.vn

Đầu năm khai bút Nét Hiệp Hòa

Văn hoá - Xã hội

Đầu năm khai bút nét Hiệp Hòa
Phố thị đồng quê kết đèn hoa
Đồng Điền mẫu lớn ngày nhân rộng
Xưởng máy công trường rộn thay ca
Trí thức trồng người gieo chữ Đức
Công nông làm chủ đất quê ta
Toàn dân một dạ tâm theo Đảng
Tô thắm quê hương rạng phúc nhà .

Nguyễn Mạnh Hùng- Ngọc Sơn- Hiệp Hòa.