25
Thứ 6, 09

Cớ sao bòng lại nhuộm vàng ánh trăng?

Văn hoá - Xã hội
Thu về vườn bưởi lên màu
Mọi người nhìn trước, ngắm sau trọn bòng
Trái tròn vàng đẹp làm trăng
Gửi qua chú Cuội chị Hằng treo cao
Quả vàng lấp lánh hơn sao
Vàng ươm tròn trịa thay vào mặt trăng
Làm cho sáng tỏ đêm rằm
Soi cùng bầy trẻ thung thăng rước đèn
Trung thu tết của các em
Ngọc Hoàng đồng ý xuống xem trại làng
Cụ ngồi xét lại trăng vàng
Cớ sao bòng lại nhuộm vàng ánh trăng
Các em liền cẩn tấu rằng
Tết của chúng cháu muốn trăng tự làm
Cuội vui bẩm báo Ngọc Hoàng
Các cháu trình vậy cho làm thử ngay
Nếu được thì từ năm nay
Cho bòng thay đúng một ngày làm trăng
Núi Ngọc
Ngày 25tháng 7năm 2020