13
Thứ 5, 08

Mừng Đảng- Mừng Xuân

Văn hoá - Xã hội

Xuân về lướt nhẹ tựa Rồng bay,

Thế sự xoay vần khắp Đông Tây.
Trong nước triển khai Nghị quyết Đảng,
Đại hội 13 tới từng ngày!

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Mừng mùa Xuân mới :hoa tươi rói,
Mừng Đảng quang vinh: lịch sử dày.
Mừng Dân, mừng Nước, mừng Thế giới.
Bạn bè chung thủy chẳng đổi thay.

Những lúc phong ba, Dân có Đảng
Con thuyền Cách mạng lái vững tay.
Cuộc đời nhiều chỗ còn bức xúc,
Tình Dân với Đảng vẫn ắp đầy.

Nước non Độc lập; chung tay giữ,
Tổ quốc huy hoàng: gắng dựng xây.
Có Đảng anh minh, noi gương Bác,
Tiến bước dưới cờ phấp phới bay!

NGÔ VĂN QUYẾT