Thư ngỏ của Ủy ban MTTQ và Hội người cao tuổi thị trấn Thắng Hiệp Hòa

Văn hoá - Xã hội

Ban biên tập Hiephoanet.vn có nhận được thư ngỏ của Ủy ban MTTQ và Hội Người cao tuổi thị trấn Thắng Hiệp Hòa, về việc vận động nâng cấp  xây dựng lại ngôi Đình Quang Trung- Chúng tôi đăng toàn văn nội dung thư ngỏ dưới đây để bạn đọc, những người con của thị trấn Thắng và quý khách thập phương có lòng phát tâm công đức...

Trong hình ảnh có thể có: văn bản