thợ xây dựng

Tăng cường quản lý chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Văn hoá - Xã hội

Ngày 18/9/2018, Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện.

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về quảng cáo nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp, văn minh. Chủ trì, phối hợp Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo nhằm giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng rải tờ rơi trên đường phố; treo, dán, vẽ, viết quảng cáo rao vặt nơi công cộng. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện và hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định về hoạt động quảng cáo, rao vặt; phê phán các trường hợp vi phạm để định hướng dư luận, tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực quảng cáo tại cơ sở. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện theo quy định. Tham mưu UBND huyện kiểm điểm, phê bình các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thiếu trách nhiệm trong việc triển khai nhiệm vụ quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Trên địa bàn thị trấn Thắng xuất hiện nhiều biển hiệu, biển quảng cáo lớn.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn trên 20m2và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập trên 40m2 theo đúng quy định của Luật Quảng cáo. Tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm chỉnh quy định cấp phép xây dựng trong hoạt động quảng cáo. Tham mưu UBND huyện quy hoạch, đầu tư xây dựng một số địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho hoạt động quảng cáo, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

Phòng Y tế, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực ngành quản lý, góp phần bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, chuẩn mực văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Công an huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gắn với công trình xây dựng. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với những trường hợp lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo che kín không gian thoát hiểm, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Điều tra, xác minh những nội dung quảng cáo sai sự thật, mang tính chất lừa đảo, gây nhiều rủi ro cho người dân thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người dân về các hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật.

Đài Truyền thanh, Trang Thông tin Điện tử huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mở các chuyên trang, chuyên mục, viết tin bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về quảng cáo; phê phán những sai phạm, đồng thời biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao chủ động rà soát, thu hồi các pano tuyên truyền của huyện đã cũ, hỏng; đồng thời đề xuất với UBND huyện hình thức chỉnh, sửa, thay thế nội dung. Kiểm tra, tháo dỡ băng zôn, phướn thả, các quảng cáo trên cây xanh, cột điện đã hết thời hạn gây mất mỹ quan đô thị.

Đội quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lắp dựng mới bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định. Không để phát sinh mới biển quảng cáo, biển hiệu lắp dựng sai quy định; Tháo dỡ các băng zôn, phướn thả, bảng, biển quảng cáo, quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị; không có giấy phép quảng cáo; không có thông báo thực hiện quảng cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân có nhà ở dọc các tuyến đường tham gia tố giác, ngăn chặn các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo ở cơ sở; thực hiện rà soát, chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo, panô, băng zôn quảng cáo vi phạm; các hình thức quảng cáo không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, làm mất mỹ quan, không phù hợp với quy định. Tổ chức các đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; phát động các thôn, khu phố đăng ký tuyến đường không có quảng cáo, rao vặt trái phép; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo trái phép và thông báo kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã, thị trấn. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra hoạt động quảng cáo sai quy định trên địa bàn quản lý của đơn vị mình. Hàng quý, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Việc lp lại trật tự kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, trả lại cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện là việc làm cấp bách, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ngành chức năng và các cấp, các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quanđơn vịUBND các xã, thị trấn, đề nghị Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể huyện triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị.

Hải Yến- Phòng VH&TT