thợ xây dựng

Phê duyệt dự án : "Quản lý hoạt động truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020"

Văn hoá - Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 308/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình (TT-TH) cấp huyện đến năm 2020”.

Theo đó, Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2020 là 100% cơ sở TT-TH cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh; 100% người làm việc tại cơ sở TT-TH cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; 95% cơ sở TT-TH cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây; 100% cơ sở truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của cơ sở TT-TH cấp huyện.

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, định hướng cơ sở TT-TH cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn cung cấp các thông tin chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức cơ sở TT-TH cấp huyện.

Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng; nâng cao chất lượng nội dung chương trình bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn.

Bố trí ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định. Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở TT-TH cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Nguyễn Trung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn