Home Tin TứcKinh tế Thuận lợi khó khăn, trong công tác phối hợp tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; Giải pháp trong thời gian tới

Thuận lợi khó khăn, trong công tác phối hợp tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; Giải pháp trong thời gian tới

by HiephoaNet

Trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của mình, Đảng ta luôn coi trọng công tác khoa giáo. Đặc biệt, trong hơn 25 năm đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trò của công tác khoa giáo lại càng quan trọng, thể hiện: Công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; nó có vị trí, vai trò là trụ cột, là nền tảng đối với toàn bộ chiến lược phát triển con người và chiếm vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Công tác khoa giáo có vai trò như đòn bẩy tạo nên sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế. Các lĩnh vực của công tác khoa giáo liên quan đến từng cơ quan, đơn vị, gia đình và mỗi cá nhân.

 Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, công tác khoa giáo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo; coi lĩnh vực khoa giáo là khâu đột phá để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đây là điều kiện tạo tiền đề cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực, chủ động phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo và các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các mặt công tác được giao.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với các ngành trong khối khoa giáo xây dựng Quy chế phối hợp và thực hiện định kỳ tổ chức giao ban theo quý, 6 tháng, một năm để trao đổi, nắm bắt thông tin nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu. Hầu hết các ngành trong khối khoa giáo đều có chi bộ riêng; cán bộ và lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực.

Ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác khoa giáo; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các chỉ thị, nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của công tác khoa giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo…và tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt để triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, theo hướng cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể trên địa bàn huyện, Cụ thể:

– Với ngành giáo dục: Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 43- KH/HU để quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

– Với ngành Y tế: Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 99-KH/HU về thực hiện nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ chính trị về “công tác bảo vệ và chăm sóc sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Chương trình số 05-CTr/HU về “xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn huyện”. Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 25/02/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số-KHHGĐ và giảm tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên”…

– Với ngành Văn hóa – TT thể thao: Tham mưu ban hành Kế hoạch số 79-KH/HU thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

– Với Trung tâm KH – CN: tham mưu xây dựng Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 09/01/2013 và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

– Với phòng Tài nguyên – Môi trường: tham mưu ban hành Chương trình số 02-CTr/HU thực hiện Nghị quyết 24/NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Cùng với việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, xây dựng các văn bản, triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo, tổ chức hướng dẫn các ngành, các địa phương tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo; đây là bước không thể thiếu trong quy trình thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời bổ sung, hoàn thiện chủ trương, giải pháp của Đảng cả về phương diện lý luận và thực tiễn ở địa phương tốt hơn. Với phương châm sâu sát cơ sở, công tác khoa giáo của Ban đã kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo giải quyết kịp thời và có các giải pháp khắc phục. Ban Tuyên giáo thường xuyên tham gia chỉ đạo, phối hợp cùng với các ngành trong khối khoa giáo thực hiện tốt các mặt công tác được giao.

Trong những năm qua, các ngành trong khối khoa giáo của huyện đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ đã đạt được kết quả cơ bản đó là: Chất lượng giáo dục các bậc học ngày càng được nâng lên, ngành GD luôn xếp tốp dẫn đầu 10 huyện, thành phố. Ngành Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế được nâng lên rõ rệt; các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế được triển khai, thực hiện có hiệu quả; các hoạt động truyền thông và giáo dục chính sách, pháp luật về công tác DS-KHHGĐ được chú trọng. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bước đáp ứng được nhu cầu tình thần trong nhân dân. Công tác tập huấn kỹ thuật và chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai có hiệu quả, nhiều giống mới được đưa vào sản xuất trên địa bàn. Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường từng bước được quản lý chặt chẽ và đi vào nề nếp; công tác tuyên truyền về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, nguồn nước bước đầu có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị thông tin thời sự quý II/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả bước đầu đạt được, công tác khoa giáo từ huyện đến cơ sở vẫn còn có những hạn chế, bất cập đó là:

– Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư đúng mức cho công tác khoa giáo cho nên một số khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.  

– Công tác tham mưu và phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo trong việc giúp cấp uỷ triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, nhất là công tác phối hợp với các ngành trong khối trong việc trao đổi, cập nhật thông tin, báo cáo; việc phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm theo phản ánh của dư luận xã hội có lúc, có việc còn chưa kịp thời.

– Việc nắm bắt tình hình thực tiễn công tác khoa giáo ở ngành, địa phương có lúc chưa kịp thời, nhiều mặt còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo còn một bộ phận chưa phát huy tốt vai trò của mình; hiện nay, tuy các xã, thị trấn đều có Ban Tuyên giáo nhưng việc phân công, giao nhiệm vụ theo dõi, nắm tình hình về công tác khoa giáo còn khó khăn, sự hiểu biết của cán bộ về công tác khoa giáo còn hạn chế, nên việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo còn nhiều bất cập.

– Vẫn còn một bộ phận cán bộ làm công tác khoa giáo chưa phát huy tốt vai trò và ý thức trách nhiệm; việc phân công, giao việc đảm trách theo dõi, nắm tình hình về công tác khoa giáo còn khó khăn.

Hiện nay, khi nhân loại đang tiến sâu vào nền kinh tế tri thức, con đường hội nhập, toàn cầu hóa với sự tiến nhanh như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, thì công tác khoa giáo càng có vai trò to lớn trong tiến trình phát triển của đất nước nói chung, mỗi địa phương nói riêng. Từ thực tiễn công tác, trong thời gian tới muốn thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong trong công tác phối hợp, tôi xin nêu một số giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, các ngành trong khối khoa giáo cần nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên từng lĩnh vực khoa giáo. Cần nghiên cứu khảo sát thực tế, đánh giá đúng thực trạng một cách đầy đủ, khách quan, khoa học để tham mưu với Huyện ủy ban hành những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về các lĩnh vực khoa giáo một cách thiết thực, hiệu quả.

Trong công tác tham mưu, cần tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn, bức xúc mà thực tiễn của ngành, của địa phương, đơn vị đang đặt ra; các văn bản tham mưu phải có trọng tâm, không dàn trải; nội dung, cách làm có tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Thứ hai, tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo; thường xuyên duy trì chế độ giao ban, chế độ báo cáo và việc cung cấp thông tin hai chiều nhằm hiểu sâu hơn tình hình thực tiễn của các ngành trong khối, từ đó tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo và các ngành để kịp thời tham mưu hiệu quả trên từng lĩnh vực khoa giáo. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát các việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khoa giáo.

 Thứ ba, cán bộ làm công tác tuyên giáo nói chung và khoa giáo nói riêng phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, phải có hiểu biết sâu vấn đề tham mưu; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu đúng và kịp thời; có phương pháp làm việc tốt, có năng lực dự báo, tổng hợp, phân tích, lựa chọn những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách để tham mưu./.

Ảnh đầu trang; Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Hiệp Hòa Nguyễn Đình Anh

Đình Anh

 

Related Articles

Leave a Comment