Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Thường Thắng tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ ngoài Đảng.

Thường Thắng tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ ngoài Đảng.

by HiephoaNet
Thực hiện Nghị quyết của Huyện Ủy và sự chỉ đạo của Thường trực UBMT Tổ Quốc huyện Hiệp Hòa, sáng 15/9/2011, UBMT Tổ Quốc xã Thường Thắng đã phối hợp với Thường trực Đảng ủy xã tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho cán bộ thôn, cán bộ đoàn thể là người ngoài Đảng. Đông đảo cán bộ được triệu tập đã có mặt. Bà Nguyễn Thị Dung, huyện ủy viên, phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã trực tiếp giới thiệu nội dung Nghị quyết với lớp học. Ông Trần Chi, Bí thư Đảng ủy trực tiếp dự, theo dõi, chỉ đạo lớp học.
Theo chương trình quy định, bà Nguyễn Thị Dung đã giới thiệu với lớp học những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như: Những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI.
Các học viên chăm chú lắng nghe với một tinh thần nghiêm túc để tiếp thu Nghị Quyết của Đảng. Sau buổi học, qua trao đổi, một số học viên cho biết: Những vấn đề nghiên cứu trong lớp học hôm nay, từ trước, trong, sau Đại hội Đảng các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng đã giới thiệu. Nhưng hôm nay được nghe giới thiệu có hệ thống, có thành tựu, có những mặt còn hạn chế, có nguyên nhân, có bài học kinh nghiệm… mọi người càng hiểu sâu sắc hơn; nhất là những vấn đề về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những mục tiêu kinh tế – xã hội 2011 – 2020 mà Đại hội đã quyết định. Điều dễ nhận biết là những mục tiêu đó Đảng bộ và nhân dân xã Thường Thắng đang làm hàng ngày trên đồng ruộng, ở đường làng, ở trường học… Chính những người ngồi học Nghị quyết hôm nay cũng là những người đang làm những công việc mà nghị quyết đã nêu ra, để thực hiện mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ở ngay từng thôn xóm.
Đội ngũ cán bộ tham gia học tập hôm nay cùng với hơn 250 đảng viên trong Đảng bộ xã Thường Thắng sẽ là nòng cốt cho toàn thể nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đưa Nghị quyết trở thành hiện thực trong cuộc sống  của các gia đình, làng xã cả hiện tại và tương lai.
Dưới đây là hình ảnh lớp học.
Bà Nguyễn Thị Dung giới thiệu Nghị quyết với lớp học
Ông Nguyễn Văn Hào, Chủ tịch UBMT Tổ Quốc chủ trì lớp học
Hội trường lớp học
Nguyễn Thế Tính

Related Articles

Leave a Comment