Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Ngày 06 tháng 12 là ngày truyền thống của Cựu chiến binh

Ngày 06 tháng 12 là ngày truyền thống của Cựu chiến binh

by HiephoaNet

Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân đã cùng toàn dân ta làm nên những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử – thời đại.

Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước lâu dài, gian khổ và oanh liệt của dân tộc ta trước đây, cũng như trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng Cựu chiến binh ngày càng phát triển lớn mạnh; đến nay đã có hàng triệu Cựu chiến binh, thuộc nhiều thế hệ tiếp tục nêu cao bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, đang cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.

Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các Cựu chiến binh, ngày 6-12-1989 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội đã trưởng thành nhanh chóng và từng bước vững chắc, hoạt động đúng hướng và đạt nhiều kết quả, xứng đáng là một đoàn thể chính trị – xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Trong tình hình mới, chấp hành Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết 09/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, Hội tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh ra sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, góp phần tăng cường hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày 06 tháng 12 là ngày truyền thống của Cựu chiến binh.

(* Toàn văn mở đầu Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2007)

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống ở Hội CCB xã Thường Thắng.

Trao kỷ niệm chương CCB cho hội viên nhân kỷ niệm ngày truyền thống và tổng kết công tác năm.

Hội viên Hoàng Văn Mân, 76 tuổi đời, 56 tuổi Đảng phát biểu sau khi nhận Kỷ niệm chương.

Khen thưởng tập thể và hội viên nhân kỷ niệm ngày truyền thống và tổng kết công tác năm.

Ngày 3/12/2010, Chi hội CCB thôn Tân Tiến tổ chức lao động làm đường chào mừng ngày kỷ niệm.

Nguyễn Thế Tính sưu tầm và giới thiệu

 

Related Articles

Leave a Comment