Home Quảng cáo Tự hào di tích lịch sử: Cấp Quốc gia, cấp tỉnh trên đất Hiệp Hòa anh hùng

Tự hào di tích lịch sử: Cấp Quốc gia, cấp tỉnh trên đất Hiệp Hòa anh hùng

by HiephoaNet

Bí ẩn những lăng mộ đá Hiệp Hòa

 Lăng đá Dinh Hương( xã Đức Thắng huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang)

 A. DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA 

1. Lăng đá Dinh Hương, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 29/QĐ-BVH, Ngày 13/01/1964, thuộc Xã Đức Thắng-Hiệp Hòa

2. Lăng đá Họ Ngọ (Ninh Quang từ), Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 29/QĐ-BVH, Ngày 13/01/1964, thuộc Xã Thái Sơn-Hiệp Hòa 

3. Lăng đá Bầu, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 29/QĐ-BVH, Ngày 13/01/1964, thuộc Xã Xuân Cẩm-Hiệp Hòa

4. Đình Lỗ Hạnh, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 34/QĐ-BVH, Ngày 9/01/1990, thuộc Xã Đông Lỗ-Hiệp Hòa

5. Lăng họ Trần, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 34/QĐ-BVH, Ngày 9/01/1990, thuộc Xã Lương Phong-Hiệp Hòa

6. Đình Hương Câu, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 138/QĐ-BVH, Ngày 31/01/1992, thuộc Xã Hương Lâm-Hiệp Hòa

7. Đền Y Sơn, Di tích nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 372/QĐ-BVH, Ngày 10/3/1994, thuộc Xã Hoà Sơn-Hiệp Hòa

8. Đình Xuân Biều, Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, Ngày 15/10/1994, thuộc Xã Xuân Biều-Hiệp Hòa

9. Đình Vân Xuyên, Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, Ngày 15/10/1994, thuộc Xã Hoàng Vân-Hiệp Hòa

10. Nhà ông Ngô Văn Thấu, Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, Ngày 15/10/1994, thuộc Xã Hoàng Vân-Hiệp Hòa

11. Nhà ông Ngô Văn Đông, Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, Ngày 15/10/1994, thuộc Xã Hoàng Vân-Hiệp Hòa

12. Đền Soi, Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, Ngày 15/10/1994, thuộc Xã Hoàng Vân-Hiệp Hòa

13. Đình Trâu Lỗ, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 3211/QĐ- BVH, Ngày 12/12/1994, thuộc Xã Mai Đình-Hiệp Hòa

14. Đền Trâu Lỗ, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 3211/QĐ- BVH, Ngày 12/12/1994, thuộc Xã Mai Đình-Hiệp Hòa

15. Đình chợ Vân, Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, Ngày 15/10/1994, thuộc Xã Hoàng An-Hiệp Hòa

16. Nhà ông Nguyễn Văn Chế, Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, Ngày 15/10/1994, thuộc Xã HoàngVân-Hiệp Hòa

B. DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH

1. Đình Đông Lâm, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 178/QĐ-CT, Ngày 28/01/2003, thuộc Xã Hương Lâm-Hiệp Hòa

2. Đình Mai Phong, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 178/QĐ-CT, Ngày 28/01/2003, thuộc Xã Mai Trung-Hiệp Hòa

3. Đình Lý Viên, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Bắc Lý-Hiệp Hòa

4. Chùa Lý Viên, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Bắc Lý-Hiệp Hòa

5. Chùa Đông Lâm, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo  QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Hương Lâm-Hiệp Hòa

6. Chùa Chèo, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Thái Sơn-Hiệp Hòa

7. Đình Tân Chung, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Đồng Tân-Hiệp Hòa

8. Chùa An Lạc, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Mai Đình-Hiệp Hòa

9. Đình Nguyễn, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Mai Đình-Hiệp Hòa

10. Chùa Nguyễn, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Mai Đình-Hiệp Hòa

11. Đình Quế Sơn, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 86/QĐ-CT, Ngày 30/01/2004, thuộc Xã Thái Sơn-Hiệp Hòa

12. Bác Hồ về thăm Cẩm Xuyên, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 40/QĐ/CT, Ngày 8/01/2001, thuộc Xã Xuân Cẩm-Hiệp Hòa

13. Đình Ninh Tào, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 172/QĐ-CT, Ngày 02/02/2005, thuộc Xã Hợp Thịnh-Hiệp Hòa

14. Chùa Ninh Tào, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 172/QĐ-CT, Ngày 02/02/2005, thuộc Xã Hợp Thịnh-Hiệp Hòa

15. Chùa Diên Phúc, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 172/QĐ-CT, Ngày 02/02/2005, thuộc Xã Hợp Thịnh-Hiệp Hòa

16. Đình Thắng Núi, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 172/QĐ-CT, Ngày 02/02/2005, thuộc Xã Đức Thắng-Hiệp Hòa

17. Đình Đồng Áng, Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 172/QĐ-CT, Ngày 02/02/2005, thuộc Xã Đồng Tân-Hiệp Hòa

18. Chùa Y Sơn, Di tích lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 172/QĐ-CT, Ngày 02/02/2005, thuộc Xã Hoà Sơn-Hiệp Hòa

19. Đình Thanh Vân , Di tích Kiến trúc Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 2315/ QĐ-CT, ngày 30/12/2005, thuộc Xã Thanh Vân-Hiệp Hòa

20. Đình Đoan Bái , Di tích Kiến trúc Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 2315/ QĐ-CT, ngày 30/12/2005, thuộc Xã Đoan Bái-Hiệp Hòa

21. Lăng Chúa Đôi , Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2315/ QĐ-CT, ngày 30/12/2005, thuộc Xã Thái Sơn-Hiệp Hòa

22. Chùa An Thất , Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2315/ QĐ-CT, ngày 30/12/2005, thuộc Xã Hoàng An-Hiệp Hòa

23. Chùa Hưng Phúc , Di tích Kiến trúc Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 2315/ QĐ-CT, ngày 30/12/2005, thuộc Xã Quang Minh-Hiệp Hòa

24. Đình Vạn Thạch , Di tích Kiến trúc -Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 2087/QĐ-UBND, ngày 25/12/2006, thuộc Xã Hoàng Vân-Hiệp Hòa

25. Đình Nga Trại , Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2087/QĐ-UBND, ngày 25/12/2006, thuộc Xã Hương Lâm-Hiệp Hòa

26. Chùa Nga Trại,  Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2087/QĐ-UBND, ngày 25/12/2006, thuộc Xã Hương Lâm-Hiệp Hòa

27. Đình Ngọc Thành , Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2087/QĐ UBND, ngày 25/12/2006, thuộc Xã Ngọc Sơn.-Hiệp Hòa

28. Chùa Ngọc Thành, Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2087/QĐ-UBND, ngày 25/12/2006, thuộc Xã Ngọc Sơn.-Hiệp Hòa

29. Nghè Cầu Hang, Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2402/QĐ- UBND ngày 31/12/2007, thuộc Xã Hoàng Vân-Hiệp Hòa

30. Chùa Tường Vân, Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2402/QĐ- UBND ngày 31/12/2007, thuộc Xã Hoà Sơn-Hiệp Hòa

31. Chùa Diên Quang, Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2402/QĐ- UBND ngày 31/12/2007, thuộc Xã Xuân Cẩm-Hiệp Hòa

32. Đình Cẩm Hoàng, Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2402/QĐ- UBND ngày 31/12/2007, thuộc Xã Xuân Cẩm-Hiệp Hòa

33. Chùa Cẩm Hoàng, Di tích Kiến trúc -Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 2402/QĐ- UBND ngày 31/12/2007, thuộc Xã Xuân Cẩm-Hiệp Hòa

34. Đình Đông Trước, Di tích Kiến trúc -Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 2402/QĐ- UBND ngày 31/12/2007, thuộc Xã Mai Đình-Hiệp Hòa

35. Chùa Thanh Quốc, Di tích Lịch sử-Văn hoá, được công nhận theo QĐ số 2402/QĐ- UBND ngày 31/12/2007, thuộc Xã Mai Đình-Hiệp Hòa

HG( ST)

 

Related Articles

Leave a Comment