Home Tin TứcKinh tế Phong trào thi đua xây dựng gia đình, làng- khu phố văn hóa trên địa bàn huyện

Phong trào thi đua xây dựng gia đình, làng- khu phố văn hóa trên địa bàn huyện

by HiephoaNet

Trong năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa đã trở thành nội dung thi đua trọng tâm, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và đông đảo người dân trên địa bàn huyện, góp phần tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Xây dựng gia đình văn hóa là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng thôn, khu phố văn hóa, chính vì vậy phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năm 2016, toàn huyện có 48.056/55.213 = 87% gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tăng 1% so với năm 2015). Các xã, thị trấn có tỷ lệ gia đình văn hóa cao như: Thị trấn Thắng 95,5%, Đoan Bái 92%, Hoàng Vân 94,8%, Thanh Vân 91,6%, Đức Thắng 90%, Đồng Tân 90,1% … Những gia đình văn hoá 3 năm liên tục (2014, 2015, 2016) được UBND các xã, thị trấn cấp giấy chứng nhận. Việc nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa được tiến hành từ cơ sở; việc xét duyệt, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, dân chủ từng bước nâng cao chất lượng phong trào. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và đóng vai trò quyết định chất lượng làng, khu phố văn hoá.

Thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương đạt danh hiệu làng Vh 2016

Phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã hướng vào đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, huy động các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao; các làng, khu phố văn hoá đã có khuôn mặt mới, giao thông nông thôn ở các làng được bê tông hoá, công tác vệ sinh môi trường được làm thường xuyên; đẩy mạnh phát triển giáo dục, hệ thống trường lớp ở các xã, thị trấn được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới, khang trang và được đầu tư trang thiết bị giảng dạy; các làng, khu phố trong huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài coi trọng việc đầu tư cho con em học tập. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và vận động nhân dân gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các địa phương đã gắn xây dựng thôn, khu phố văn hoá với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, gắn bình xét danh hiệu văn hoá với xây dựng các chi, đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Việc đăng ký, xây dựng, kiểm tra, xét duyệt và công nhận danh hiệu làng, khu phố văn hoá đảm bảo tính nghiêm túc, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Năm 2016, toàn huyện có 157/229 (đạt 68,5%) làng, khu phố được công nhận danh hiệu làng, khu phố văn hoá cấp huyện. Trong đó công nhận 114 làng, khu phố; công nhận lần đầu 26 làng, khu phố; công nhận lại 17 làng, khu phố. Điển hình trong phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá là các xã, thị trấn: Hoàng Vân, Đoan Bái, Đông Lỗ, Danh Thắng, Thường Thắng, Hợp Thịnh, Mai Trung, Xuân Cẩm và thị trấn Thắng… Những kết quả đạt được qua thực hiện phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa trên địa bàn huyện đã có tác động tích cực, phát huy tốt vai trò tự quản, tính chủ động của các cộng đồng dân cư; đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, trợ giúp các gia đình khó khăn, xây dựng môi trường cảnh quan xanh- sạch- đẹp.

Việc thực hiện quy ước thôn, khu phố đã phát huy được hiệu quả tích cực, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Có thể nói, phong trào đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Hải Yến- Phòng VH&TT

Related Articles

Leave a Comment