Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa: Hơn 3 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2011

Hiệp Hòa: Hơn 3 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2011

Đăng bởi HiephoaNet

Huyện Hiệp Hòa phấn đấu đến hết năm 2011 hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 14 xã và xây dựng xong Đề án nông thôn mới cấp xã cho 5 xã thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015, trong đó phấn đấu mỗi xã đạt thêm 3 tiêu chí trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Hiệp Hòa đã bố trí nguồn kinh phí hơn 3 tỷ đồng trong đó có việc hỗ trợ triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp cho 5 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015.

Để thực hiện kế hoạch đề ra, các xã rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia do Chính phủ ban hành; lập đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường… Trước mắt, huyện tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; xây dựng quy hoạch chi tiết các ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho triển khai thực hiện các dự án đầu tư; tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tập trung đầu tư về hạ tầng các lĩnh vực: giao thông, đô thị, công trình văn hóa, xã hội, thủy lợi, điện, nước, hạ tầng thương mại, du lịch…

UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí hơn 3 tỷ đồng để thực hiện chương trình trong năm 2011, trong đó bố trí cho công tác quy hoạch, đào tạo, tập huấn cho cán bộ triển khai chương trình; hoạt động quản lý, chỉ đạo và tuyên truyền; hỗ trợ triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp cho 5 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015. Ngoài ra, UBND huyện căn cứ vào khả năng ngân sách hỗ trợ thêm kinh phí và UBND các xã cân đối ngân sách, bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phương Nhung (Đài TT Hiệp Hòa)

Bài liên quan

Gửi bình luận