Home Quảng cáo Vịnh Ngọ

Vịnh Ngọ

by HiephoaNet
Ầm vang ngựa hí chốn sa trường
Khói bụi mịt mờ tiếng giáo gươm
Vượt suối Đàn Khê công cứu chúa(1)
Qua năm cửa ải cõng Vân Trường(2)
Đem da bọc xác người đồng đội(3)
Quỳ gối dã từ bạn tử thương
Bệ đá tượng đồng lưu chiến mã
Anh hùng sử chép đủ đầy chương.
                                   Ngô Đình Châu
1-    Ngựa đích Lư cõng Lưu Bị
2-    Ngựa xích thố
3-    Người chiến binh xưa chết thường chết lấy da ngựa bọc thân để chôn cất

Related Articles

Leave a Comment