Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa giai đoạn đến năm 2030

Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa giai đoạn đến năm 2030

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện quyền dân chủ: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra;  BBT Hiephoa.net xin đăng toàn văn nội dung Nghị quyết số 05  /NQ-HĐND ngày 17  tháng 7 năm 2012 của HĐND huyện Hiệp Hoà: NGHỊ QUYẾT Thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2030.

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Hiệp Hoà  (ảnh Nguyễn Quang)

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn

Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ

KHOÁ XVIII – KỲ HỌP THỨ 04

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 13/7/2012 của UBND huyện Hiệp Hoà về việc đề nghị thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2030  và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2030 như sau:

1. Thị trấn Bách Nhẫn

1.1- Tính chất đô thị:

– Là trung tâm dịch vụ tổng hợp cho tiểu vùng phía Tâyhuyện Hiệp Hòa.

– Là đô thị dịch vụ thương mại, công nghiệp cho các khu, cụm công nghiệp và dân cưtrong vùng phụ cận.

1.2- Định hướng phát triển đô thị:

a. Tầm nhìn và quan điểm phát triển đô thị:

– Xây dựng thị trấn Bách Nhẫn thành đô thị “xanh”, thân thiện với môi trường, có bản sắc riêng, có môi tr­ường cảnh quan đẹp, kinh tế phát triển, dịch vụ hạ tầng tốt đáp ứng vai trò là một trong những trung tâm kinh tế – tổng hợp của huyện Hiệp Hòa và vùng phụ cận.

b. Vị trí địa lý và ranh giới quy hoạch:

– Vị trí: Thị trấn Bách Nhẫn nằm phía Tây huyện Hiệp Hoà.

– Ranh giới quy hoạch: Bao gồm toàn bộ xã Hùng Sơn, một phần thôn Trung Hòa (xã Mai Trung), một phần thôn Trung Tâm (xã Hợp Thịnh), một phần thôn Hữu Định (xã Quang Minh), một phần thôn Đại Mão (xã Đại Thành) với tổng diện tích khoảng 654 ha và được giới hạn như sau:

+ Phía Đông giáp xã Đức Thắng và Thường Thắng

+ Phía Tây giáp xã Hòa Sơn, Quang Minh và Hợp Thịnh

+ Phía Nam giáp xã Hợp Thịnh và Mai Trung

+ Phía Bắc giáp xã Thái Sơn

c. Quy mô dân số:

– Dân số đến năm 2020 khoảng 1,3 vạn người.

– Dân số đến năm 2030 khoảng 2,0 vạn người.

d. Quy mô sử dụng đất, quy mô đất đai:

Trên cơ sở nguyên tắc, định hướng phân khu chức năng, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các tiêu chí của đô thị loại V.

Đến năm 2030 tổng diện tích khoảng 654 ha

Trong đó: Đất ở 280,19 ha; Đất công cộng 24,51 ha; Đất công nghiệp 10 ha; Đất dịch vụ 10,35 ha; Đất trường học 6,37 ha; Đất công viên, cây xanh, mặt nước, TDTT 34,57 ha; Đất y tế 1,65 ha; Đất cơ quan 1,76 ha; Đất Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam 106 ha; Đất nghĩa trang 2,2 ha; Đất công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật 2,1 ha; Đất tôn giáo 0,9 ha; Đất giao thông 84,31 ha; Đất nông nghiệp, kênh mương thuỷ lợi 89,09 ha.

e. Định hướng phát triển không gian:

– Kết hợp hài hòa giữa các khu vực, đồng thời bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, phát triển không gian trên cơ sở bảo tồn các giá trị kiến trúc vốn có;

– Đô thị phát triển chủ yếu hai bên ĐT296. Không phát triển nhiều về phía Bắc, khu vực này dành để duy trì đất nông nghiệp và làng xóm nông nghiệp hiện có.

2. Thị trấn Phố Hoa

2.1- Tính chất đô thị:

Là trung tâm dịch vụ tổng hợp cho tiểu vùng phía Nam huyện Hiệp Hòa.

2.2- Định hướng phát triển đô thị:

a. Tầm nhìn và quan điểm phát triển đô thị:

– Xây dựng thị trấn Phố Hoa thành đô thị hiện đại, có bản sắc riêng, có môi trường cảnh quan đẹp, kinh tế phát triển, dịch vụ hạ tầng tốt đáp ứng vai trò là trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Nam huyện Hiệp Hòa.

b. Vị trí địa lý và ranh giới quy hoạch:

– Vị trí: Thị trấn Phố Hoa nằm phía Nam huyện Hiệp Hoà.

– Ranh giới quy hoạch: Bao gồm các thôn Hợp Lý, Hợp Vang, Tân Dân, Cầu Trang Ngoài, Cầu Trang Trong, Đồng Sói, Đồng Cũ, Sau Chiền, Đồng Giót, Trong, Đầm, Đoài, Trung, Lý Viên, Đông, Nội Thổ với tổng diện tích khoảng 673 ha và được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Danh Thắng

+ Phía Đông giáp xã Bắc Lý

+ Phía Tây giáp xã Hương Lâm

+ Phía Nam giáp xã Châu Minh

c. Quy mô dân số:

– Dân số đến năm 2020 khoảng 1,0 vạn người.

– Dân số đến năm 2030 khoảng 1,5 vạn người.

d. Quy mô sử dụng đất, quy mô đất đai:

Trên cơ sở nguyên tắc, định hướng phân khu chức năng, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các tiêu chí của đô thị loại V.

Đến năm 2030 tổng diện tích khoảng 673 ha

Trong đó: Đất ở 248,83 ha; Đất công cộng 20,07 ha; Đất công nghiệp 18,48 ha; Đất dịch vụ 13,1 ha; Đất trường học 9,6 ha; Đất công viên, cây xanh TDTT 64,1 ha; Đất y tế 1,52 ha; Đất cơ quan 3,5 ha; Đất nghĩa trang 4,85 ha; Đất công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật 3,5 ha; Đất giao thông 114 ha; Đất nông nghiệp, mặt nước 171,45 ha.

e. Định hướng phát triển không gian:

– Kết hợp hài hòa giữa các khu vực, đồng thời bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, phát triển không gian trên cơ sở bảo tồn các giá trị kiến trúc vốn có;

– Đô thị phát triển đều về hai bên ĐT295.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân huyện hoàn chỉnh thủ tục đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, thị trấn Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2030.

Nghị quyết này được thông qua HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016, tại kỳ họp thứ 04, ngày 17/7/2012.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Cơi

(Đã ký)

BBT Hiephoa.net

Bài liên quan

Gửi bình luận