Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10

Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10

by HiephoaNet

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2014), Hiephoa.net trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc về lịch sử công tác dân vận của Đảng cùng toàn văn bài báo “Dân vận” của Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z (ngày 15 tháng 10 năm 1949) và chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Huyện uỷ.

1. Lịch sử công tác dân vận

– Ngày 15-10 là một trong những ngày họp Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất (từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930) tại Hương Cảng để thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng, Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông Dân vận động, Phản đế đồng minh, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, vấn đề cứu tế. Ngay trong tháng 10-1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận của Đảng được thành lập, gồm: Công vận, Nông vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế lần lượt được tổ chức thành lập. Do vậy, lịch sử công tác Dân vận của Đảng được lấy mốc là ngày 15-10-1930.

2. Bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

I- NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.

Ðoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

II- DÂN VẬN LÀ GÌ?

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao cho.

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

 Ðiểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.

 Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

 Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

 III- AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN?

 Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Ðoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc.

 – Cán bộ chính quyền và cán bộ Ðoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn…

 – Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v…

 Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.

IV- DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO?

Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.

Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Ðó là sai lầm rất to, rất có hại.

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Huyện uỷ

* Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác Dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện uỷ.

* Nhiệm vụ

– Nghiên cứu, đề xuất

+ Những chủ trương, giải pháp về công tác Dân vận của Huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận.

+ Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác Dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

+ Sơ kết, tổng kết về công tác Dân vận.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

+ Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ trị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ về công tác Dân vận.

+ Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Dân vận của các cấp trong đảng bộ huyện.

– Thẩm định, thẩm tra:

+ Các đề án, văn bản về công tác Dân vận trước khi trình Ban thường vụ, Huyện uỷ.

+ Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác Dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác Dân vận của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện.

– Phối hợp:

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác Dân vận.

+ Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ, Huyện uỷ.

+ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và các hội quần chúng.

+ Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

– Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

+ Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận theo phân cấp quản lý.

+ Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

+ Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

HGiang-Hải Lý

Related Articles

Leave a Comment