Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Thông báo tạm ngừng cấp điện nửa cuối tháng 3 trong khu vực huyện Hiệp Hòa do thiếu nguồn

Thông báo tạm ngừng cấp điện nửa cuối tháng 3 trong khu vực huyện Hiệp Hòa do thiếu nguồn

Đăng bởi HiephoaNet

Điện Lực Hiệp Hoà xin thông thông báo thời gian, địa điểm mất điện trong thời gian nửa cuối tháng 3-2011 như sau:


Ngày 16/3/201 Cắt điện đường dây 973 trung gian Hiệp Hoà 1 từ 8 giờ 15 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Một phần xã Đoan Bái, Một phần xã Lương Phong, Trại Cải tạo đất Bạc mầu; xã Ngọc Vân,  Song Vân thuộc Huyện Tân Yên.

Ngày 16/3/2011 C ắt đi ện đường dây 374E7.7 từ11 giờ 45 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 17/03/2011 Cắt điện đường dây 972, 974,Cầu dao phụ tải 973-7/32A trung gian Hiệp Hoà 2.
Khu vực mất điện:  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương.

Ngày 17/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7 từ 16 giờ 15 đến 21giờ 15
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Ngày 18/3/2011 C ắt điện đường dây 374E7.7 từ 8 giờ 00 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 19/03/2011 Cắt điện đường dây 972, 974,Cầu dao phụ tải 973-7/32A trung gian Hiệp Hoà 2.
Khu vực mất điện:  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương.

Ngày 19/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7  từ 16 giờ 15 đến 21giờ 15
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Ngày 20/3/2011 Cắt điện đường dây 973 trung gian Hiệp Hoà 1 từ 8 giờ 15 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Một phần xã Đoan Bái, Một phần xã Lương Phong, Trại Cải tạo đất Bạc mầu; xã Ngọc Vân,  Song Vân thuộc Huyện Tân Yên.

Ngày 20/3/2011  C ắt điện đường dây 374E7.7 từ11 giờ 45 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 21/03/2011 Cắt điện đường dây 972, 974,Cầu dao phụ tải 973-7/32A trung gian Hiệp Hoà 2.
Khu vực mất điện:  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương.

Ngày 21/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7 từ 16 giờ 15 đến 21giờ 15
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Ngày 22/3/2011  Cắt đi ện đường dây 374E7.7 từ 8 giờ 00 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 23/03/2011 Cắt điện đường dây 972, 974,Cầu dao phụ tải 973-7/32A trung gian Hiệp Hoà 2.
Khu vực mất điện:  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương.

Ngày 23/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7 từ 16 giờ 15 đến 21giờ 15
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Ngày 24/3/2011  Cắt điện đường dây 973 trung gian Hiệp Hoà 1  từ 8 giờ 15 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Một phần xã Đoan Bái, Một phần xã Lương Phong, Trại Cải tạo đất Bạc mầu; xã Ngọc Vân,  Song Vân thuộc Huyện Tân Yên.

Ngày 24/3/2011. C ắt điện đường dây 374E7.7 từ11 giờ 45 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 25/03/2011 Cắt điện đường dây 972, 974,Cầu dao phụ tải 973-7/32A trung gian Hiệp Hoà 2.
Khu vực mất điện:  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương.

Ngày 25/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7 từ 16 giờ 15 đến 21giờ 15.
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Ngày 26/3/2011. Cắt điện Đường dây 374E7.7 từ 8 giờ 00 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 27/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7 từ 9 giờ 15 đến 21giờ 15.
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Ngày 28/3/2011 C ắt điện đường dây 973 trung gian Hiệp Hoà 1 từ 8 giờ 15 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Một phần xã Đoan Bái, Một phần xã Lương Phong, Trại cải tạo đất Bạc mầu, Xã Nọc Vân , xã Song Vân thuộc Huyện Tân Yên.

Ngày 28/3/2011 C ắt điện đường dây 374E7.7 từ11 giờ 45 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 29/03/2011 Cắt điện đường dây 972, 974,Cầu dao phụ tải 973-7/32A trung gian Hiệp Hoà 2.
Khu vực mất điện:  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương.

Ngày 29/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7 từ 16 giờ 15 đến 21giờ 15.
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Ngày 30/3/2011 Cắt điện đường dây 374E7.7 từ 8 giờ 00 đến 21 giờ 15.
Khu vực mất điện: Xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm.

Ngày 31/03/2011 Cắt điện đường dây 972, 974,Cầu dao phụ tải 973-7/32A trung gian Hiệp Hoà 2.
Khu vực mất điện:  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương.

Ngày 31/03/2011 Cắt điện đường dây 373E7.7 từ 16 giờ 15 đến 21giờ 15
Khu vực mất điện: Thị Trấn Thắng  Xã Đức Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Hoà Sơn, Quang minh, Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân, Hoàng Lương, Lương Phong.

Điện Lực  Hiệp Hoà xin thông báo với quí khách hàng được biết để chuẩn bị nguồn năng lượng khác thay thế trong thời gian mất điện trên.
Rất mong sự hợp tác của quí khách hàng!

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC HIỆP HÒA, 16/3/2011

Bài liên quan

Gửi bình luận