Home Tin TứcKinh tế MTTQ huyện giám sát xã Đồng Tân

MTTQ huyện giám sát xã Đồng Tân

by HiephoaNet

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện vừa giám sát trực tiếp kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 tại xã Mai Đình và Đồng Tân. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện một số chính sách như:  Chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo; hoạt động hỗ trợ người nghèo về y tế; hỗ trợ người nghèo về giáo dục; công tác bảo trợ xã hội; Đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách hiện hành về giảm nghèo đang áp dụng trên địa bàn địa phương…

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã nghe báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của xã về thực hiện Chương trình giảm nghèo; hồ sơ lưu trữ liên quan đến nội dung giám sát. Đoàn đã khảo sát (bằng phiếu hỏi)  tới các  hộ nghèo. Kết quả  giám sát cho thấy, tại xã Mai Đình và ĐồngTân đã thành lập được BCĐ giảm nghèo; có phân công cụ thể cho từng thành viên BCĐ; BCĐ xã cơ bản thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai các văn bản liên quan tới các hộ dân; Việc bình xét hộ nghèo cơ bản đảm bảo theo đúng hướng dân. Công tác chăm lo sức khỏe hộ nghèo được quan tâm. Các xã phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt chính sách tín dụng cho đối tượng chính sách nói chung và hộ nghèo nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: . Hiệu quả hoạt động của BCĐ giảm nghèo của xã chưa cao; trách nhiệm của một số thành viên chưa thực sự sâu sát thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa thực sự bền vững . Nhiều hộ không muỗn thoát nghèo, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước và cấp trên. Trong quá trình rà soát hộ nghèo, một số hộ giấu thu nhập nên khó khăn trong công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo. 

Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thường trực MTTQ huyện sẽ có kiến nghị, đề xuất với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ giảm nghèo của huyện có những chủ trương, chính sách kịp thời để công tác xóa đói,giảm nghèo trong những năm tới đạt hiệu quả cao hơn

 

Nguyễn Hồng Sơn – MTTQ huyện Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment