11
thứ 7, 07

Thư ngỏ về việc nộp lệ phí môn bài năm 2020 của Chi cục Thuế Hiệp Hòa

Kinh tế

 

ThƯ NGỎ

Về việc nộp lệ phí môn bài năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức.

Kính gửi: - Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện;
- Các Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.
Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài;
Chi cục Thuế huyện Hiệp Hoà hướng dẫn một số nội dung về lệ phí môn bài năm 2020 đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện như sau:
1. Mức thu lệ phí môn bài: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Tổ chức nêu tại điểm a, b khoản này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
2. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020: Chi cục Thuế huyện Hiệp Hoà đề nghị các đơn vị (như kính gửi) hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài năm 2020 chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2020.
3. Hình thức nộp lệ phí : Nộp điện tử.
4. Chương, tiểu mục nộp phí và lệ phí:
4.1 Chương:
- Công ty TNHH, Công ty Cổ phần: Nộp vào chương 754, 755 (theo mã chương được cấp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp).
- Doanh nghiệp Tư nhân: Nộp vào chương 755.
- Hợp tác xã: Nộp vào chương 756.
- Khối đơn vị sự nghiệp: Thực hiện nộp theo mã chương được cấp cho từng đơn vị hạch toán tại Kho bạc Nhà nước.
4.2 Tiểu mục:
- Tiểu mục 2862: Áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức nộp lệ phí môn bài mức 3.000.000 (ba triệu) đồng.
- Tiểu mục 2863: Áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức nộp lệ phí môn bài mức 2.000.000 (hai triệu) đồng.
Tiểu mục 2864: Áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 (một triệu) đồng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Chi cục Thuế huyện Hiệp Hoà (Đội Kiểm tra thuế) - địa chỉ: Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang - số điện thoại: (0204)3.873.372 hoặc 0356.009.571 để được hướng dẫn, giải đáp.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

CHI CỤC THUẾ HUYỆN HIỆP HÒA