13
Thứ 5, 08

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa

Kinh tế

Ngày 21/10, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 804/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000).

Đô thị Hiệp Hòa. Ảnh vệ tinh

Theo đó, điều chỉnh diện tích đất khoảng 0,2 ha tại khu 5, thị trấn Thắng, từ quy hoạch đất trung tâm đa chức năng hiện trạng cải tạo sang quy hoạch đất y tế.

Điều chỉnh diện tích khoảng 0,1 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới, tại thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái.

Điều chỉnh diện tích khoảng 0,3 ha từ quy hoạch đất dự trữ xây dựng các khu chức năng đô thị sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới tại thôn Quyết Thịnh, xã Đức Thắng.

Điều chỉnh diện tích khoảng 1,2 ha từ quy hoạch đất quốc phòng sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới khu vực ngoại thị tại thôn Phú Hòa, xã Hoàng Thanh.

Điều chỉnh khoảng diện tích 2,8 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại các thôn Ngọc Lâm, Đồng Doi, Minh Châu và Đầu Cầu, xã Hoàng Thanh.

Điều chỉnh khoảng 1,9 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị sang quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (khoảng 1,0 ha) và đất mặt nước (khoảng 0,9 ha) tại thôn Hợp Lý, xã Bắc Lý.

Điều chỉnh diện tích khoảng 3,6 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (khoảng 3,3 ha) và đất làng xóm (khoảng 0,3 ha) sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Đồng Vân và thôn Giang Đông, xã Đồng Tân.

Điều chỉnh diện tích khoảng 2,0 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi.

Điều chỉnh diện tích khoảng 2,2 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Giang Tân và thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn.

Điều chỉnh diện tích khoảng 5,0 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kho tàng, bến bãi tại bãi soi Xạ (Ông Xạ), xã Hòa Sơn.

Điều chỉnh diện tích khoảng 5,0 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh.

Điều chỉnh diện tích khoảng 13,2 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (khoảng 5,4 ha) và đất du lịch sinh thái (khoảng 7,8 ha) sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi, tại thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh.

Điều chỉnh diện tích khoảng 5,8 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh.

Điều chỉnh diện tích khoảng 7,6 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh và thôn Trung Hưng, thôn Xuân Giang, xã Mai Trung.

Điều chỉnh diện tích khoảng 10,0 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Cẩm Bào, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm và thôn Xuân Giang, xã Mai Trung.

Điều chỉnh diện tích khoảng 0,5 ha từ quy hoạch đất dân cư hiện trạng sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi, tại thôn Tiên Sơn và thôn Đồng Công, xã Hương Lâm.

Điều chỉnh diện tích khoảng 0,9 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Mai Trung, xã Mai Đình.

Điều chỉnh diện tích khoảng 1,3 ha từ quy hoạch đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình.

Điều chỉnh diện tích khoảng 7,0 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (khoảng 2,8 ha) và đất dự trữ xây dựng các khu chức năng đô thị (khoảng 4,2 ha) sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh.

Điều chỉnh diện tích khoảng 5,0 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng, bến bãi tại thôn Yên Ninh, xã Đông Lỗ…

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

BBT