04
Thứ 5, 06

Hiệp Hòa: Phấn đấu năm 2019 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kinh tế

Năm 2019, huyện Hiệp Hòa có thêm 3 xã Bắc Lý, Thanh Vân, Hoàng Vân đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, với sự tập trung chỉ đạo huyện Hiệp Hòa có thêm xã Ngọc Sơn về đích nông thôn mới, dự kiến thẩm định trong quý IV/2019. Đây là kết quả nằm ngoài kế hoạch của tỉnh đề ra.

Xã Bắc Lý đẩy mạnh liên kết sản xuất lúa hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đến nay, xã Bắc Lý cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí, dự kiến thẩm định trong tháng 6/2019, xã Thanh Vân đã đạt 17/19 tiêu chí, 2 xã Hoàng Vân và xã Ngọc Sơn đều đạt 15/19 tiêu chí, trong đó cả 3 xã đều chưa đạt 3 tiêu chí là: Tiêu chí số 3 thủy lợi, tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 17 ( Môi trường và an toàn thực phẩm). Ngoài ra, xã Ngọc Sơn tập trung hoàn thiện tiêu chí số 16 văn hóa.

Để các xã trên hoàn thành về đích nông thôn mới theo kế hoạch, huyện Hiệp Hòa đã hỗ trợ thêm cho mỗi xã 1 tỷ đồng( ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh) lồng ghép với cơ chế hỗ trợ xi măng để cứng hóa đường giao thông. Thời gian tới huyện chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định lại các tiêu chí đã đạt chuẩn và tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để hoàn thành các tiêu chí về đích năm 2019. Đồng thời phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, thôn trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình xây dựng cơ bản chưa hoàn thành ở các xã. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vân động nhân dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để “ Chung sức xây dựng NTM”.

Phương Nhung hiephoa.gov.vn