Tập trung thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2017-2018

Kinh tế

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đến nay đã có 15/16 thôn với diện tích 494/690ha thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2017 đã được nghiệm thu kết quả thực hiện; có 2/25 thôn với 64/613ha tại xã Hoàng Thanh và Quang Minh thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2018 đang làm giao thông, thủy lợi nội đồng.

Xã Quang Minh dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng.

Để thực hiện dồn điền đổi thửa đảm bảo quy định và tiến độ đề ra, UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thực hiện dồn điền đổi thửa tập trung thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2017- 2018.

Theo đó, các xã, thôn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đối với diện tích năm 2017; chỉ đạo Tiểu ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa của các thôn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, xin yý kiến nhân dân, hoàn thiện, công khai dự thảo phương án dồn điền đổi thửa để nhân dân được biết, đồng thuận thực hiện phương án; xác định diện tích và dự kiến phân định vị trí giao, dồn, đổi trên bản đồ; quy hoạch diện tích đất công ích liền khu khoảnh; chủ động lựa chọn nhà thầu có năng lực thực hiện thi công đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng và hoàn thành giao ruộng cho người dân xong trước 31/12/2018; quản lý chặt chẽ đối với toàn bộ diện tích đất công ích sau dồn điền đổi thửa, nghiêm cấm UBND, Ban quản lý các thôn giao đất công ích trái thẩm quyền; nghiêm túc chấp hành quy định về quản lý tài nguyên trong quá trình đào đắp đường mương nội đồng, không để xảy ra tình trạng vi phạm vận chuyển đất trái phép ra ngoài khu vực dồn điền đổi thửa.

Các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc, lập hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa tiếp cận với các thôn thực hiện năm 2018 ngay từ khâu lên phương án; đồng thời thẩm định phương án dồn điền đổi thửa theo kế hoạch; trực tiếp tham dự các cuộc họp chi bộ, họp dân nhằm tháo gỡ khó khăn và đảm bảo các thôn thực hiện dồn điền đổi thửa theo đúng quy định, kế hoạch đề ra.

Phương Nhung