thợ xây dựng

Triển khai giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018

Kinh tế

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện triển khai một số giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018 đến các thành viên BCĐ, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Phát triển KTTT huyện thăm HTX Đồng Tâm 3

Lãnh đạo huyện thăm mô hình liên kết, hợp tác sản xuất hoa trong nhà lưới tại Lương Phong

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các giải pháp, tích cực vận động và hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX phát triển nhanh, bền vững, với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực kinh tế- xã hội của địa phương, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mỗi xã, thị trấn phấn đấu đạt được các chỉ tiêu năm 2018 thành lập mới 1 đến 2 HTX, liên hiệp HTX trở lên; toàn huyện xây dựng ít nhất 2 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững bằng nguồn lực của tỉnh, huyện; số lượng thành viên của HTX tăng từ 10% trở lên so với năm 2017, ít nhất 50% số HTX hoạt động có hiệu quả. Đổi mới phương thức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng nhận thức và hành động của người dân và các cấp, các ngành về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội chợ, kết hợp với tuyên truyền về kinh tế hợp tác, HTX; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tổ chức các lớp tập huấn , học tập về chủ tưởng, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX cho trưởng thôn, lãnh đạo cấp xã, tổ chưucs chính trị xã hôi. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, ban hành chính sách hỗ trợ HTX, nhất là HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị trên cơ sở nguồn lực tài chính của địa phương.

Phương Nhung tư hiephoa.bacgiang.gov.vn