thợ xây dựng

Hiệp Hòa phấn đấu cứng hóa gần 94 km đường giao thông nông thôn

Kinh tế

Thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 13-7-2017 của HĐND tỉnh, năm 2017  huyện Hiệp Hòa thực hiện 90 công trình với chiều dài gần 67 km đường giao thông nông thôn, với hơn 16,6 nghìn tấn xi măng được hỗ trợ. Ngoài ra, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng; người dân đối ứng, đóng góp tiền của, hiến đất tổng giá trị hơn 39 tỷ đồng. 

Đường giao thông nông thôn ở xã Quang Minh được cứng hóa

Những địa phương hưởng ứng tích cực phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn là Đông Lỗ, Lương Phong, Đức Thắng, Hoàng Vân, Đoan Bái, Quang Minh, Bắc Lý, Mai Trung, Hương Lâm... Có được kết quả trên do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất, góp kinh phí làm đường. Cùng đó UBND huyện trích kinh phí hỗ trợ các địa phương kinh phí vận chuyển xi măng đến tận công trình.

Năm 2018, huyện Hiệp Hòa phấn đấu cứng hóa được gần 94 km đường giao thông nông thôn, với khối lượng xi măng cần hỗ trợ là hơn 25,4 nghìn tấn. Trong đó, triển khai làm hơn 72km đường trục thôn; 11km đường liên thôn và hơn 10km đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn.

Nguyễn Phương từ hiephoa.bacgiang.gov.vn