Home Tin TứcKinh tế Kiên định đổi mới, hết lòng vì dân-phẩm chất cách mạng sáng ngời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Kiên định đổi mới, hết lòng vì dân-phẩm chất cách mạng sáng ngời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

by HiephoaNet

Bài viết nhân Kỷ niệm 101 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2016): Kiên định đổi mới, hết lòng vì dân-phẩm chất cách mạng sáng ngời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh:

Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Người cộng sản kiên trung, sáng tạo – nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhân dân Việt Nam.

“Trên bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng chứng tỏ là một nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo. Khi đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội, đồng chí đã chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ của một người cộng sản ưu tú, một nhà lãnh đạo tâm huyết, luôn nhạy bén trước những đòi hỏi của thực tiễn, thể hiện năng lực nắm bắt và tổng kết thực tiễn. Đồng chí là một trong những người đi đầu trong việc tìm tòi, khai phá con đường đổi mới ở nước ta”-Đồng chí Đinh Thế Huynh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư từng phát biểu nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng và quê hương Hưng Yên” tổ chức cách đây một năm, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí.

Thực tế cho thấy, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12/1986-nghĩa là nhận trọng trách khi đã ngoài 70 tuổi, đồng thời cũng vào lúc tình hình quốc tế đang diễn biến hết sức phức tạp, tác động nghiêm trọng đến tình hình khó khăn trong nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Trung ương Đảng tổ chức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đưa đất nước vượt qua tình trạng hiểm nghèo, chặn đà lạm phát, phá thế bao vây cấm vận; kiên trì mục tiêu đổi mới trên cơ sở nguyên tắc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh từng viết: “Phẩm chất cách mạng là yếu tố hết sức cơ bản. Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của giai cấp công nhân; ý chí cách mạng tiến công, sự chiến đấu không mệt mỏi để xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách có hiệu quả; sự gắn bó và ý thức phục vụ nhân dân lao động; tôn trọng và xây dựng quyền làm chủ của nhân dân lao động; tính trung thực, ý thức dám đấu tranh và biết tự phê phán cùng với sinh hoạt cá nhân lành mạnh, nêu gương được cho mọi người xung quanh…Nếu tất cả những điều này không có trong cán bộ nào đó, thì dù trí tuệ có cao đến đâu cũng không có ích gì cho cách mạng”. Vì lẽ đó mà dù trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, bị tra tấn, đọa đày trong ngục tù Côn Đảo, hay những ngày bám dân, bám đất, giữ phong trào giữa mưa bom bão đạn trong hai cuộc kháng chiến ở miền Nam, cho đến khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn giữ vững bản chất trong sạch, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị của người cách mạng, hết lòng chăm lo cuộc sống của nhân dân.

Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, dù ở đâu, làm việc gì, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng luôn sống chan hòa, giản dị, đem hết sức lực, tình cảm, trí tuệ cống hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Đã có biết bao câu chuyện cảm động kể về tư tưởng gần dân, luôn sâu sát cơ sở để lắng nghe nhân dân và người lao động của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Điển hình như câu chuyện: Ngày 16/9/1987, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến thăm hợp tác xã Minh Phương ở quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, một cơ sở chuyên sản xuất thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thấy cơ chế quản lý quan liêu tác động tiêu cực đến hoạt động của hợp tác xã, đồng chí đã thẳng thắn chỉ rõ: “Chúng ta phải tự cứu mình trước khi trời cứu”. Khi tham quan một cơ sở sản xuất kinh doanh, thấy trong kho còn tồn đọng nhiều máy phun thuốc trừ sâu nhưng hợp tác xã không được bán trong khi nhiều nông dân không có máy dùng, Tổng Bí thư liền nói với đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội khi ấy rằng: “Đây là hệ quả rõ nhất của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Đảng phải cởi trói cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ”. Thêm câu chuyện nữa kể về một lần đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đặt câu hỏi với nhiều cán bộ ở cơ sở rằng: Tại sao cùng một cánh đồng mà lúa của hợp tác xã năng suất lại thấp hơn các ruộng lúa “5 phần trăm” của dân? Hỏi rồi, đồng chí kết luận ngay: Rào cản ở đây chính là vấn đề sở hữu, trao quyền cho nông dân. Sau này thực hiện “khoán 10” trong nông nghiệp, chúng ta đã khắc phục được tình trạng “cha chung không ai khóc” trong sản xuất nông nghiệp.

Một vấn đề lớn nữa là “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Trưởng Tiểu ban chuẩn bị, được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII nhất trí thông qua, trong đó đề cập những vấn đề mang tính nguyên tắc về chỉ đạo nhận thức và hành động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã thể hiện rõ bản lĩnh và sự dũng cảm chính trị của Đảng ta và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Ở vào thời điểm đó, trong tình hình kinh tế – xã hội khủng hoảng trầm trọng, chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động… thì sự ra đời của Cương lĩnh là chỗ dựa tinh thần, thắp sáng niềm tin vào tiền đồ cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam thời gian qua đã minh chứng: Âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là không thay đổi với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn.

Trong bối cảnh đó, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mãi sống động, còn nguyên giá trị và là bài học quý báu để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

HOÀNG GIA KHÁNH
Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội
(Số 2, Lý Nam Đế, Hà Nội)

Tác giả gửi trực tiếp cho Hiephoa.net.

 

Related Articles

Leave a Comment