Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh do HĐND tỉnh bầu

by HiephoaNet
(BGĐT) – Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do HĐND bầu bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh. 
 
 
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
 
Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:
 
1. Ông Thân Văn Khoa – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu hợp lệ         :  79 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :    0 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        :  11 phiếu (chiếm 13,75  % tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :   76 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :   03 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :   61 phiếu (chiếm 76,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        :  14 phiếu (chiếm 17,50  % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
3. Ông Từ Minh Hải – Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         : 74 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  : 05 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 51 phiếu (chiếm 63,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 28,75  % tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
 
4. Ông Vũ Văn Chính – Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  76 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :  03 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  40 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 29 phiếu (chiếm 36,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 8,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
5. Ông Nguyễn Công Thức – Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         : 76 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  : 03 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 57 phiếu (chiếm 71,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 19 phiếu (chiếm 23,75% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
 
6. Bà Lê Thị Thu Hồng – Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         : 76 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  : 03 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 50 phiếu (chiếm 62,50% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 24 phiếu (chiếm 30,00% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,50% tổng số đại biểu HĐND).
 
7. Ông Bùi Văn Hải – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  79 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :    0 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  64 phiếu (chiếm 80,00% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        :  12 phiếu (chiếm 15,00% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
8. Ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  79 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :    0 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :   65 phiếu (chiếm 81,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        :  12 phiếu (chiếm 15,00 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  02 phiếu (chiếm 2,50% tổng số đại biểu HĐND).
 
9. Ông Lại Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  79 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :    0 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  57 phiếu (chiếm 71,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 18 phiếu (chiếm 22,50  % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,00% tổng số đại biểu HĐND).
 
10. Ông Bùi Văn Hạnh – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  79 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :    0 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  56 phiếu (chiếm 70,00% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 20 phiếu (chiếm 25,00  % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
11. Ông Ngô Minh Tiến – Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  78 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :  01 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  51 phiếu (chiếm 63,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 26 phiếu (chiếm 32,50% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
12. Ông Trịnh Hữu Thắng – Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ        :  78 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :  01 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  25 phiếu (chiếm 31,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 34 phiếu (chiếm 42,50% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 23,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
13. Ông Bùi Ngọc Sơn – Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  79 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :    0 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  45 phiếu (chiếm 56,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        : 29 phiếu (chiếm 36,25% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND).
 
14. Ông Nguyễn Đức Đăng – Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ Số phiếu hợp lệ         :  79 phiếu.
 
+ Số phiếu không hợp lệ  :    0 phiếu.
 
+ Số phiếu tín nhiệm cao :  43 phiếu (chiếm 53,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm        :  35 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND).
 
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số đại biểu HĐND).
PV

Related Articles

Leave a Comment