Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội 70 năm vinh quang Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng

70 năm vinh quang Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng

by HiephoaNet
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển, đi từ nhỏ đến lớn, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn.
 
Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930). Trong Chính cương vắn tắt và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Đảng ta đã khẳng định “Tổ chức ra quân đội công nông” để giành và giữ chính quyền. Các đội tự vệ công nhân, du kích Nam Kỳ, Bắc Sơn, Cao Bằng, Cứu Quốc quân I, II, III…nhanh chóng được tổ chức. Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp của phong trào cách mạng đòi hỏi phải có một đội quân chủ lực thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
 
Ngày 22/12/1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, tại khu rừng Sam Cao, giữa 2 Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gồm 34 chiến sĩ (có 3 nữ) do đ/c Võ Nguyên Giáp trực tiếp phụ trách, đ/c Hoàng Sâm là đội trưởng, đ/c Xích Thắng là Chính trị viên. Thực hiện chỉ thị của Bác: “Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được”. “Tổ chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Trong vòng một tháng phải có hoạt động, trận đầu nhất định phải thắng”. Chỉ trong 2 ngày 25 và 26/12/1944, Đội đã diệt 2 đồn Phai Khắt và Nà Ngần. Mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng, đánh thắng trận đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
 
Ngày 15 tháng 5 năm 1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sáp nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Giải phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt trận Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 
Việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của Hồ Chủ tịch tuy ngắn nhưng rất súc tích bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng ta: vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng võ trang cách mạng, phương châm xây dựng 3 thứ quân, phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trị của lực lượng võ trang, nguyên tắc tác chiến và chiến thuật du kích của lực lượng võ trang, Hồ Chủ tịch nói: “…Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội đàn anh mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu qui mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta”.
 
Thời gian từ năm 1945 đến năm 1954 là thời kỳ phát triển vượt bậc cả về số lượng và khả năng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn, từ khi đất nước giành được độc lập đến tháng 11 năm 1945, Giải phóng quân đã phát triển từ một đội quân nhỏ trở thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng thời gian này, các đại đoàn (đơn vị tương đương sư đoàn) chủ lực quan trọng lần lượt được thành lập, đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ một đội quân chỉ vài trăm người khi tham gia Tổng khởi nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng trong những năm đầu xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đập tan mưu toan thiết lập lại chế độ thuộc địa của thực dân Pháp.
 
Sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết, đất nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền. Nhân dân Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Nhiệm vụ của quân đội thời kỳ này là vừa tiến lên xây dựng chính quy, hiện đại, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa giữ gìn, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng tham gia đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 15 tháng 02 năm 1961, Quân Giải phóng miền Nam, lực lượng quân sự của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ và lực lượng tăng viện từ miền Bắc. Trước sự can thiệp trực tiếp của quân đội Mỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã sát cánh cùng với nhân dân và các lực lượng vũ trang khác, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài và gian khổ, lần lượt đập tan các chiến lược: “chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965); “chiến tranh cục bộ”(1965 – 1968); “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1972) của Mỹ, lập nên những kỳ tích mà tiêu biểu như cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972; Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).
 
Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam lại cùng với nhân dân cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, dưa sự nghiệp cách mạng tiến lên trong giai đoạn mới, cùng toàn dân đánh thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia.
 
Tiếp theo chiến công vĩ đại trong cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm (1945-1975), thắng lợi của quân và dân ta trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc có ý nghĩa lịch sử rất to lớn, làm thất bại âm mưu thâm độc của các thế lực phản động, bảo vệ độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo môi trường chính trị ổn định để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào công cuộc lao động hòa bình. Một lần nữa bản chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ” được khẳng định dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào khi được Đảng, nhân dân giao nhiệm vụ cũng quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc.
 
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, thực hiện phương châm xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Quân đội ta không ngừng được quan tâm, đầu tư, xây dựng mọi mặt đảm bảo thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc VNXHCN.
 
Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay là một đội quân cách mạng, có tổ chức biên chế hoàn chỉnh, có nhiều vũ khí trang bị hiện đại và được tổ chức huấn luyện chiến đấu: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu”, có trình độ và khả năng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đội ta những năm qua luôn là lực lượng đi đầu trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, bão lũ; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động như “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” …tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.
 
 
Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng
 
Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. QĐNDVN phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Chiến lược BVTQ trong tình hình mới, quan điểm “Đối tượng”, “Đối tác” trong hợp tác và đấu tranh trên lĩnh vực đối ngoại quân sự. Đặc biệt, chúng ta kiên quyết phản đối và đấu tranh với những hành động căng thẳng trên biển Đông, trực tiếp xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Trung Quốc không được tái diễn các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển của Việt Nam sau khi đã di dời giàn khoan Hải Dương 981.
 
Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng “Nhất định không chấp nhận đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc”. Cán bộ chiến sỹ toàn quân hôm nay luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền, đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Với tinh thần “Cả nước hướng về Biển Đông”, “Hễ có lệnh là lên đường được ngay”.
 
70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự nuôi dưỡng và đùm bọc của nhân dân, quân đội ta đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, vừa xây dựng, vừa chiến đấu và trưởng thành, xây đắp nên truyền thống rất vẻ vang, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
 
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
                                                                       Hứa Chiến Thắng – Bá Đạt
                                                                   

Related Articles

Leave a Comment