Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

by Nguyễn Chí Tuệ

Sáng ngày 05/3, Huyện ủy Hiệp Hòa  tổ chức quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 25 điểm cầu của các xã, thị trấn và các điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy .

Để thực hiện nội dung mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. 

Tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ, đưa Hiệp Hòa trở thành huyện phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm động lực phát triển phía Tây của tỉnh.

Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nằm trong nhóm các huyện có thứ hạng cao trong tỉnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề để triển

khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy được ban hành trong thời gian qua. Nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết  được cụ thể ở các chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1Nghị quyết cuả BCH Đảng bộ huyện và thực hiện kế hoạch Nghị quyết về thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Chuyên đề 2 Về kế hoạch thực hiện Nghị quyết về thực hiện chương trình phát triển đô thị Hiệp Hòa giai đoạn 2021-2025.

Chuyên đề 3 Nghị quyết về thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của cáp ủy đảng tromg công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo và thực hiện kết luận, Quyết định có hiệu lực pháp luật giai đoạn 2021-2025.

Chuyên đề 4 Thực hiện Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Chuyên đề 5 Thực hiện kế hoạch Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Thông qua hội nghị này, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện và các Chỉ thị , Nghị quyết chuyên đề. Từ đó, vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị mình. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Chí Tuệ

Related Articles

Leave a Comment