Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện Hiệp Hoà về công tác bầu cử: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố Nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn huyện

Hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện Hiệp Hoà về công tác bầu cử: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố Nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn huyện

Đăng bởi BT V2

HƯỚNG DẪN SỐ 01-HD/NV NGÀY 04/4/2022 CỦA PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC BẦU TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ VÀ LỰA CHỌN PHÓ TRƯỞNG THÔN, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ, NHIỆM KỲ 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  1. QUY ĐỊNH VỀ THÔN, TỔ DÂN PHỐ

1.1. Thôn, tổ dân phố: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc,… (gọi chung là thôn); thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn. Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu… (gọi chung là tổ dân phố); tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là tổ dân phố.

1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã. Hoạt động của thôn, tổ dân phố phải tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã và sự hướng dẫn, triển khai công tác của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã.

1.3. Tổ chức của thôn, tổ dân phố

Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

1.4. Tiêu chuẩn cụ thể

– Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố.

– Tuổi đời: Đủ 21 tuổi trở lên khi tham gia lần đầu giữ chức danh Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên, ưu tiên những người có trình độ cao hơn.

  1. BẦU TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

2.1. Ngày bầu cử

– Ngày bầu cử được tổ chức thống nhất vào ngày 15/5/2022 (Chủ nhật).

– Cử tri bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng và kết thúc vào 12 giờ trưa cùng ngày. Trường hợp cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% thì tổ bầu cử có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu trước giờ quy định.

2.2. Xây dựng kế hoạch và công bố ngày bầu cử

– Chậm nhất 25 ngày trước ngày bầu cử (ngày 20/4/2022), UBND cấp xã

+ Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

+ Ban hành quyết định công bố ngày bầu Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố.

– Chậm nhất 22 ngày trước ngày bầu cử (ngày 23/4/2022)

UBND cấp xã thông báo rộng rãi đến nhân dân ở thôn, tổ dân phố qua đài truyền thanh, cụm loa ở thôn và niêm yết tại nơi tổ chức bầu cử:

+ Quyết định công bố ngày bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

+ Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc bầu cử.

2.3. Dự kiến danh sách người ứng cử

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử (ngày 25/4/2022), Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố

– Tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận để dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

– Báo cáo với chi ủy chi bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (danh sách có tối thiểu 01 người, tối đa 02 người).

2.4. Thành lập tổ bầu cử

– Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử (ngày 30/4/2022), Chủ tịch UBND cấp xã

+ Quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 07 đến 11 người (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; Tổ phó, thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và đại diện cử tri thôn, tổ dân phố);

+ Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử;

+ Quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

– Chậm nhất 12 ngày trước ngày bầu cử (ngày 03/5/2022)

Chủ tịch UBND cấp xã, thông báo đến Nhân dân ở thôn, tổ dân phố các quyết định qua đài truyền thanh, cụm loa ở thôn và niêm yết tại nơi tổ chức bầu cử.

2.5. Công tác của Tổ bầu cử

– Tổ bầu cử lập danh sách cử tri trình UBND cấp xã ký công bố.

– Tổ trưởng Tổ bầu cử tổ chức và chủ trì cuộc họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các mặt công tác trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử, cụ thể như sau:

+ Tổ trưởng: Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động trong phòng bỏ phiếu và việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri về công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công tác bầu cử của Tổ bầu cử với UBND xã, thị trấn; thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian khai mạc và bỏ phiếu bầu cử; trực tiếp giao biên bản kiểm phiếu, biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu (kèm theo các loại phiếu bầu) đến UBND xã, thị trấn quản lý theo quy định (có mẫu kèm theo).

+ Phân công một thành viên phụ trách việc bảo đảm cơ sở vật chất như­: Tài liệu, hòm phiếu, và các văn phòng phẩm cần thiết phục vụ bầu cử; phụ trách trang trí phòng bỏ phiếu; trực tiếp chỉ đạo hoạt động ngoài phòng bỏ phiếu và bảo đảm các điều kiện vật chất – kỹ thuật cho ngày bầu cử của Tổ bầu cử.

+ Những thành viên còn lại đư­ợc phân công đảm nhiệm các phần việc còn lại của Tổ bầu cử.

+ Tổ bầu cử phải tiến hành rà soát nắm chắc số cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu của mình do ốm đau, già yếu, tàn tật… không thể đến phòng bỏ phiếu đ­ược, để có phương án bố trí thêm hòm phiếu phụ. Kiểm tra lại các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bầu cử của Tổ bầu cử.

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu và Phòng bỏ phiếu: Các địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang trọng, tiết kiệm và thuận tiện cho cử tri đến bầu cử.

2.6. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về những người ứng cử

– Chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử (ngày 08/5/2022), Ban Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về những người ứng cử (Lưu ý phải gửi giấy mời trước đến cử tri đã quyết định và thực hiện theo Hướng dẫn số 40/HD-MTTQ-BTT ngày 20/3/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện).

– Chậm nhất 05 ngày trước ngày bầu cử (ngày 10/5/2022), Ban Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố gửi biên bản và danh sách những người ứng cử đến Tổ bầu cử.

2.7. Thông báo danh sách những người ứng cử

Chậm nhất 03 ngày trước ngày bầu cử (ngày 12/5/2022), Tổ bầu cử thông báo danh sách những người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đến Nhân dân trong thôn, tổ dân phố qua đài truyền thanh (nếu có), cụm loa ở thôn và niêm yết tại nơi tổ chức bầu cử (Họ và tên người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong danh sách được xếp theo vần chữ cái A, B, C…).

2.8. Hoàn thiện trước ngày bầu cử

Chậm nhất 01 ngày trước ngày bầu cử (ngày 14/5/2022), Tổ bầu cử hoàn thành tất cả các tài liệu, phương tiện phục vụ ngày bầu cử như: Hòm phiếu, phiếu bầu cử, trang trí phòng bỏ phiếu…

* Phiếu bầu cử: Kích thước 11cm x 13cm, xén, cắt cách viền ngoài cùng 0,5cm (Có mẫu gửi kèm theo).

2.9. Ngày bầu cử

– Tổ chức lễ khai mạc: Khi cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu và đã đến giờ quy định, Tổ trưởng Tổ bầu cử tiến hành các công việc sau: Mời các đại biểu và cử tri đứng lên làm lễ chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đọc diễn văn khai mạc cuộc bầu cử; Đọc nội quy phòng bỏ phiếu.

+ Kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri và mời hai cử tri lên chứng kiến quá trình kiểm tra hòm phiếu và niêm phong hòm phiếu theo quy định (mời hai cử tri không phải là những người ứng cử, biết chữ, khoẻ mạnh, được Nhân dân tin tưởng).

+ Sau khi thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bỏ phiếu bầu cử bắt đầu và mời một cử tri là ngư­ời cao tuổi, ng­ười có công với cách mạng hoặc một cử tri đại biểu Đảng, chính quyền, đoàn thể vào bỏ lá phiếu đầu tiên (Tổ bầu cử cần thông báo sớm cho cử tri đó biết trư­ớc để đến đúng giờ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên); sau đó cuộc bỏ phiếu đ­ược tiến hành liên tục đến khi kết thúc cuộc bỏ phiếu.

– Tổ bầu cử phải bố trí thành viên Tổ bầu cử thường trực bên hòm phiếu làm nhiệm vụ hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ hòm phiếu.

– Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

– Trong khi tiến hành bỏ phiếu, nếu có tình huống bất thường xảy ra làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ trưởng Tổ bầu cử và các thành viên Tổ bầu cử phải nhanh chóng hội ý để kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc không thể tự xử lý được thì phải kịp thời báo cáo UBND cấp xã để có phương án giải quyết. Nếu phải tạm dừng cuộc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải tiến hành niêm phong và quản lý chặt chẽ hòm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu liên quan khác, kịp thời báo cáo UBND xã biết để có phương án giải quyết, đồng thời phải có biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục tiến hành.

2.10. Kiểm phiếu bầu cử

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử tiến hành thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Kết thúc kiểm phiếu, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố (theo quyết định thành phần cử tri); số cử tri tham gia bỏ phiếu; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, tổ dân phố.

Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình (theo quyết định thành phần cử tri) trong toàn thôn, tổ dân phố.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử và cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu.

Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo và tổng hợp kết quả bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ).

2.11. Công nhận kết quả bầu cử

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Hoặc UBND cấp xã quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Chủ tịch UBND cấp xã.

Ảnh minh hoạ về công tác bầu cử đầu trang

Phòng Nội vụ

Bài liên quan

Gửi bình luận