Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017

Hiệp Hòa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017

by HiephoaNet

Ngày 14/02/2017, Ban chỉ đạo phong trào huyện ban hành kế hoạch số 29 về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017; Qua đây, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể; sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Năm 2017, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện tiếp tục được tập trung đẩy mạnh, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, nếp sống văn minh đô thị và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 74 của UBND tỉnh quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Tăng cường vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào, thiết thực xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc. Phấn đấu đạt 87% số gia đình văn hóa; 71% số thôn, khu phố văn hóa; 30% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Vận động thu hút 31,5% số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thường xuyên; 100% số thôn, khu phố xây dựng được quy ước văn hóa và sửa đổi, bổ sung những quy định mới phù hợp với thực tiễn. Triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung, 7 phong trào gắn với tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch truyền thông về phát triển phong trào. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm mới, sáng tạo, thực hiện phong trào có hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, bổ sung trang thiết bị, không ngừng đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết. Tổ chức kiểm tra, bình xét, công nhận các danh hiệu của phong trào đảm bảo thực chất, thực sự có tính tiêu biểu, điển hình để các nơi khác học tập, làm theo.

Ảnh tư liệu đầu trang: Hội người cao tuổi múa kiếm

Hải Yến-Phòng VH&TT

Related Articles

Leave a Comment