Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Công bố chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Bắc Giang

Công bố chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Bắc Giang

Đăng bởi HiephoaNet

Các dự án đầu tư vào Bắc Giang được hưởng đầy đủ mọi ưu đãi theo quy định của Chính phủ, cụ thể:

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, ngày 11/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể :

A. Miễn, giảm thuế:

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:
– Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại huyện Sơn Động, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
– Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:
     + Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

     + Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

     + Sản xuất sản phẩm phần mềm.

     – Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa ( Các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hoá gồm: lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường) thực hiện tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Hiệp Hoà, Yên Thế, Lục Nam.

     Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với:

     – Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại các địa bàn sau: TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng, huyện Tân Yên, huyện Việt Yên, huyện Lạng Giang.

     Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với:

    – Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các địa bàn sau: huyện Lục Ngạn, huyện Lục Nam, huyện Yên Thế, huyện Hiệp Hoà.

B. Thuế suất ưu đãi

     Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

     – Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại huyện Sơn Động, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

     – Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

     + Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

     + Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

     + Sản xuất sản phẩm phần mềm.

    – Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa ( Các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hoá gồm: lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường) thực hiện tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Hiệp Hoà, Yên Thế, Lục Nam.

     Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

     Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với :

     – Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các địa bàn huyện Lục Ngạn, huyện Lục Nam, huyện Yên Thế, huyện Lục Nam.

     Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong suốt thời gian hoạt động đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

     Doanh nghiệp đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu:

     – Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định đối với dự án khuyến khích đầu tư;

     – Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT được quy định tại khoản 8 điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP;

     – Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được;

     – Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được;

     – Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản suất thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất;

     – Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án trong KCN được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

3. Ưu đãi về thuê đất:

     Thực hiện việc miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị định số: 142/2005/NĐ-CP, ngày 14/11/2005 của Chính phủ Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất mà phải ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp). Trường hợp đến hết thời hạn thuê đất mà chưa trừ hết tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào thời hạn được gia hạn thuê đất tiếp theo.

     Miễn 100% tiền thuê đất trong các trường hợp sau:

      -Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn;

     -Dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     -Dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học – công nghệ;

     Miễn tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

     – Ba(3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

      – Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ( Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Hiệp Hoà); Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

     – Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

      – Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc dah mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Hỗ trợ và ưu đãi đầu tư thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:

     -Ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cho các khu công nghiệp, bao gồm: đường giao thông, điện, điện thoại, nước sạch;

     – Miễn tiền thuê đất 07 năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động;

     – Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp 09 năm tiếp theo.

5. Địa bàn ưu đãi đầu tư

 – Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn: gồm 4 huyện là Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Hiệp Hoà.

– Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: huyện Sơn Động

Ngoài ra còn nhiều nội dung ưu đãi đầu tư khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tỉnh Bắc Giang sẽ áp dụng mức ưu đãi cao nhất trong khung ưu đãi đầu tư của Nhà nước ban hành. Thông tin chi tiết được giới thiệu tại Website: www.bacgiangdpi.gov.vn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Nguồn: bacgiangdpi.gov.vn

Bài liên quan

Gửi bình luận