12trip.vn

Cử tri hỏi- UBND huyện trả lời

Tin Tức

+Cử tri xã Đông Lỗ,Mai Trung và nhiều xã phản ảnh:

Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, đặc biệt là diện tích đất công ích (đất 5%); xử lý các trường hợp vi phạm đất đai chưa triệt để. Đề nghị UBND huyện có biện pháp quản lý hiệu quả và xử lý triệt để, dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai.

+ UBND huyện trả lời: "Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn thống kê diện tích đất công ích. Đến nay, các xã cơ bản đã thống kê được diện tích đất công ích (5%) trên địa bàn; tổng diện tích đất công ích của các xã hiện nay có khoảng 778,33ha (trong đó, thị trấn Thắng không có đất công ích), còn một số xã thống kê, báo cáo diện tích đất công ích chưa đầy đủ như xã: Thường Thắng, Bắc Lý.

Ngày 12/9/2017, UBND huyện đã tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết 162/NQ-HU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; đồng thời UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 162/NQ-HU, trong đó, đã giao chỉ tiêu thực hiện việc quản lý đất công ích đến từng xã, từng giai đoạn cụ thể. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý đất công ích đối với một số xã trên địa bàn.

- Về xử lý vi phạm đất đai trong thời gian qua được chia làm 2 trường hợp: Xử lý các trường hợp vi phạm trước 01/7/2014: đến nay đã xử lý được 521/596 trường hợp đạt 87%; Xử lý các trường hợp vi phạm sau 01/7/2014: Đến nay đã xử lý được 82/154 trường hợp đạt 58.4%,

Nguyên nhân việc xử lý vi phạm đất đai còn chậm so kế hoạch đề ra: Do việc vi phạm đất đai diễn ra trong thời gian dài, với số trường hợp vi phạm nhiều nhưng không được xử lý. UBND các xã, thị trấn chưa tập trung cao cho công tác xử lý vi phạm. Trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức rà soát thống kê tất cả các trường hợp vi phạm đất đai; xây dựng kế hoạch xử lý chi tiết đến từng trường hợp cụ thể; đồng thời có biện pháp xử lý triệt để trước ngày 31/12/2017 đối với các trường hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các trường hợp vi phạm mà chưa phù hợp quy hoạch nhưng có thể điều chỉnh, bổ sung thì thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất xong trước ngày 31/12/2017 và  xử lý dứt điểm trước ngày  30/6/2018; các trường hợp còn lại xử lý xong trước 30/6/2020".

( Ảnh minh họa đầu trang)

PV