Trang chủ Tin Tức Cảnh giác trước các thủ đoạn chống phá bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Cảnh giác trước các thủ đoạn chống phá bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Đăng bởi BTV 3

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND đang được các cơ quan chức năng tập trung cao độ để chuẩn bị tốt các điều kiện phục cho công tác bầu cử. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các thế lực thù địch, phần tử xấu tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu đang hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử.

 Cụ thể, chúng tăng cường xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với cuộc bầu cử. Những ngày qua, nhiều website, một số trang báo nước ngoài, trang mạng xã hội, trang blog cá nhân do các tổ chức phản động, cơ hội chính trị điều hành đã đăng tải nhiều nội dung, bài viết xuyên tạc về công tác bầu cử ở Việt Nam. Điển hình là những luận điệu sai trái như: “Đảng Cộng sản lãnh đạo bầu cử là không dân chủ”; “Bầu cử Quốc hội ở Việt Nam là hình thức”… Không khó để nhận thấy phía sau những luận điệu này là động cơ chính trị đen tối. Bởi ngay sau các luận điệu này, những phần tử chống đối đã lớn tiếng yêu cầu Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được lãnh đạo công tác bầu cử; Đảng phải chấp nhận đa nguyên, đa đảng… Cùng với đó, một thủ đoạn khác mà các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện đó là chiêu trò “tự ứng cử”, hô hào các hội nhóm do các đối tượng chống đối, phần tử xấu trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ các nhà dân chủ để gây rối, phá hoại bầu cử.

     Hiến pháp 2013 cũng quy định rõ: “Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo…”.
Do đó, những người tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp trước hết phải là những người trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ… và phải khẳng định đây là điểm mà không có đối tượng phản động, cơ hội chính trị nào có được.

       Hơn nữa, thực tiễn cũng đã chỉ ra, sự lãnh đạo của Đảng luôn là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự thống nhất trong công tác bầu cử; là cơ sở để nhân dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

 Đồng thời, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 càng có ý nghĩa to lớn khi chúng ta đang triển khai các công tác bầu cử trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta của các thế lực thù địch; những diễn biến phức tạp, khó lường của chiến tranh thương mại; nguy cơ phức tạp trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các nước trên thế giới… sự lãnh đạo của Đảng là cơ sở để chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả và bền vững.

     Vì vậy để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử phản động, Công an huyện Hiệp Hòa   đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục về công tác chuẩn bị cho quá trình bầu cử, qua đó giúp người dân có điều kiện tiếp cận các thông tin chính thống; hạn chế ảnh hưởng của những thông tin sai trái, xấu độc. Khuyến cáo mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, kịp thời phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động. Mỗi người cần nâng cao khả năng “tự đề kháng”, tự bảo vệ chính mình trước các thông tin, xấu độc; có thái độ, trách nhiệm phản bác, lên án trước các luồng thông tin xấu lan truyền trên mạng xã hội trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

CA Hiệp HòaBắc Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận