Trang chủ Tin TứcKinh tế Hội Nông dân huyện Việt Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017

Hội Nông dân huyện Việt Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 27/9/2012, Hội nông dân huyện Việt Yên tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2012-2017. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Hội nông dân tỉnh Bắc Giang, HU, HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể huyện Việt Yên.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện được các cấp uỷ Đảng quan tâm, chỉ đạo; chính quyền, các ban, ngành phối hợp, tạo điều kiện về nhiều mặt để khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo công ăn việc làm và nhiều chương trình đảm bảo an sinh xã hội nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn được duy trì, đời sống của nông dân được cải thiện, nông thôn có nhiều đổi mới.

Nông nghiệp, thuỷ sản phát triển khá toàn diện, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung về lúa, rau an toàn, cây màu đặc sản được mở rộng; tăng năng suất, chất lượng gắn với chế biến tạo sức cạnh tranh.  Năm 2011, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 76.913 tấn, tăng 10% so với 2007. Chăn nuôi tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng, hình thành các vùng chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Năm 2011 so với năm 2007: tổng đàn bò là 21.565 con, tăng 16% , tổng đàn lợn là 140.669 con tăng 38,6%, tổng đàn gia cầm là 941.297 con tăng 11%, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 920 ha tăng 2%, diện tích các loại rau màu là 2.452 ha.

Nông dân của huyện chiếm trên 80% dân số; lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 70 % tổng số lao động. Người nông dân đã chủ động khai thác tốt hơn điều kiện và tiềm năng của địa phương để vươn lên làm giàu chính đáng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt trên 12 triệu/người/năm, tăng 1,6 lần so với 2007. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định là chủ thể xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững và xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Hàng năm Hội Nông dân huyện luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, hội viên, nông dân Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là tuyên truyền về 4 chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm của huyện giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 54-QĐ/HU ngày 28/02/2006 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Việt Yên “về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số việc khác”… Kết quả trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 4395 buổi cho 220.387 lượt hội viên, nông dân tham dự; có trên 85% cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, tuyên truyền các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác thi đua gắn với triển khai thực hiện Chị thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, quê hương, đất nước, của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10…

 

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau đảm bảo phù hợp với trình độ của nông dân và điều kiện thực tế của địa phương như phối hợp với các ngành tổ chức Hội thi  “Nông dân với an toàn giao thông”, Hội thi “Nhà nông đua tài”, Hội thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành”, Liên hoan “Tiếng hát đồng quê”; kết hợp trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; các buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo các cơ sở và các chi hội đặt mua, sử dụng báo, tạp chí Nông thôn mới, đến 2012 đã có 100% cơ sở Hội và 54% chi Hội có báo. Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực vào ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trong nông thôn, nông dân, nâng cao đời sống tinh thần và sự hiểu biết của nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, khí thế phấn khởi, nâng cao niềm tin của nông dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức và bộ máy cán bộ Hội được tiến hành thường xuyên đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Đến nay toàn huyện có 155 chi hội (tăng 4 chi Hội so với nhiệm kỳ trước); 100% thôn có nông dân đều có tổ chức Hội hoạt động. Hàng năm số cơ sở Hội đạt Vững mạnh đạt 43%, Khá 47%, không có cơ sở yếu, kém; Huyện hội đạt khá. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức Đại hội cơ sở nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2012-2015 đúng kế hoạch, đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội.

Từ năm 2007 đến nay, toàn huyện kết nạp mới được 7510 hội viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 1502 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 21.710 hội viên, chiếm tỷ lệ 82,2% so với hộ nông nghiệp đạt 103% mục tiêu Đại hội VIII đề ra. Các cơ sở Hội có tỷ lệ hội viên cao so với hộ nông nghiệp là: Tự Lạn, Bích Sơn, Tiên Sơn, Bích Động, Hồng Thái đạt trên 85 % . Chất lượng hội viên được nâng lên, sinh hoạt Hội ngày càng đi vào nề nếp với tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 95%; số đảng viên ở nông thôn tham gia sinh hoạt Hội ngày càng nhiều; 95 %  hội viên được phát thẻ; 100% cơ sở Hội và 95% chi hội nông dân thu, nộp Hội phí đầy đủ theo đúng quy định của Điều lệ Hội.

Quỹ hoạt động hội hàng năm đều tăng trưởng khá, đến nay 100% các cơ sở và chi hội có quỹ với tổng số tiền có là 939,3 triệu đồng và 121,3 tấn thóc tăng 882,862 triệu đồng và 74,1 tấn thóc so với đầu nhiệm kỳ; bình quân đạt 43000đ/1 hội viên và 5,6 kg thóc/1hội viên. Các cơ sở: Tự Lạn, Nếnh, Bích Động có số quỹ bình quân cao trên 130.000đ/1 hội viên. Nguồn quỹ hoạt động đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Hội và phong trào nông dân như giúp đỡ về vốn để phát triển sản xuất, thăm hỏi hội viên, tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm sản xuất từ các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả…

Các cấp Hội quản lý và sử dụng các loại quỹ, Hội phí đảm bảo đúng quy định nên đã phát huy được hiệu quả tích cực. Công tác kiểm tra của Hội đã được tăng cường và đi vào nề nếp góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành các cấp Hội. 19/19 cơ sở Hội thành lập Ban Kiểm tra; tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra là 62 đồng chí; trong đó cấp huyện là 05 đồng chí, cấp cơ sở là 57 đồng chí. 100% cán bộ làm công tác kiểm tra hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Kế hoạch kiểm tra được Ban Thường vụ xây dựng và triển khai ngay từ đầu năm. Trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra 965 cuộc, trong đó cấp huyện kiểm tra 131 cuộc, còn lại là các cơ sở Hội; hàng năm Huyện hội kiểm tra 100% cơ sở Hội, các cơ sở Hội kiểm tra 100% chi hội về thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân và chương trình phối hợp với 2 ngân hàng…

Thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “V/v tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” UBND huyện đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND huyện trong đó có nội dung phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Hội đã phối hợp tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 65.960 lượt hội viên, nông dân về Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật Dân sự; tham gia hoà giải 168 vụ, hoà giải thành 68 vụ; xây dựng và duy trì hoạt động 06 CLB  “Nông dân với pháp luật” để làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng chương trình và giao chỉ tiêu thi đua cụ thể cho các cơ sở hội. Hướng dẫn thi đua theo các đợt với những chủ đề thiết thực; tiến hành chấm điểm, bình xét theo hướng dẫn và sơ, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời. Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng 71 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam ”, Trung ương Hội tặng 03 bằng khen; UBND tỉnh tặng 04 Bằng khen; Hội Nông dân tỉnh tặng 34 giấy khen; Chủ tịch UBND huyện tặng 68 giấy khen, Hội Nông dân huyện tặng 70 giấy khen cho các tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội; cơ quan thường trực Huyện hội  nhiều năm liền được công nhận cơ quan văn hoá cấp huyện, tỉnh từ đó đã tạo động lực thi đua trong các đơn vị.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở thu hút hàng nghìn gia đình hội viên, nông dân đăng ký tham gia. Các cấp Hội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng KHKT vào sản xuất thông qua các hoạt động cụ thể như phối hợp tổ chức 2412 lớp chuyển giao KHKT cho 121.561 lượt hội viên, nông dân; 18 cuộc hội thảo đầu bờ với hàng trăm lượt người tham gia. Hội viên, nông dân đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hoá, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung như vùng sản xuất lúa thơm, lúa chất lượng ở xã Vân Trung, Quảng Minh; vùng sản xuất rau màu thực phẩm ở xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Tiên Sơn. Đã có 302 mô hình, điển hình trong các lĩnh vực, 81 cánh đồng thu nhập từ 50 triệu/ha/năm trở lên được xây dựng, nhân rộng, tăng gần 2 lần so với năm 2007. Năm 2011 tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi 4 cấp theo quy định số 18-QĐ/HND ngày 12/01/2011 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là 10.820 hộ, đạt 36,1% so với số hộ nông dân, tăng 1,8 lần so với năm 2007. Trong đó: cấp Trung ương có 28 hộ, cấp tỉnh có 363 hộ, cấp huyện 1594 hộ, cấp xã có 8835 hộ. Cơ sở có phong trào phát triển mạnh là Bích Sơn, Tự Lạn, Quang Châu, Hồng Thái, Quảng Minh…

Để phong trào trở thành hạt nhân tích cực góp phần quan trọng vào công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã vận động các hộ SXKD giỏi giúp đỡ cho 1988 hộ nghèo.Trong đó giúp đỡ về vốn với số tiền là 931 triệu đồng; 318.284 cây, con giống các loại; 8817 tấn phân bón, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn. Bằng cách làm trên trong 5 năm đã có 736 hộ được tổ chức Hội, cán bộ, hội viên giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 7,68% năm 2011, giảm 9,25% so với đầu nhiệm kỳ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Việt Yên chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng vận động cán bộ, hội viên, nông dân triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ “Gia đình nông dân hạnh phúc”, câu lạc bộ “Nam nông dân với dân số kế hoạch hoá gia đình” để làm nòng cốt tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt chính sách dân số, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội. Cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện đã góp tiền của, ngày công làm mới và sửa chữa, bảo dưỡng 862 km đường giao thông nông thôn và hàng nghìn km kênh mương nội đồng. Bình quân hàng năm có trên 20 nghìn hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trong đó có trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt 100% mục tiêu Đại hội. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của quê hương, xây dựng nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

Các cấp Hội trong huyện thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới như nội dung Nghị quyết số 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới”, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; tham gia lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tập trung tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; về âm mưu hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Hội đã phối hợp tổ chức 25 lớp truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội cho 1125 lượt người tham dự; vận động con, em hội viên nông dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống như phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng Nông nghiệp PTNT giúp trên 68 nghìn lượt hộ vay vốn với số dư nợ  98,753 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức dạy nghề ngắn hạn về chăn nuôi thú y, trồng trọt, thuỷ sản, may công nghiệp cho 6916 lao động; tư vấn giới thiệu việc làm trong nước cho 1727 lao động; phối hợp tư vấn cho 720 lao động đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Quỹ Hỗ trợ nông dân được xây dựng bằng nhiều hình thức, đến nay tổng quỹ HTND có 392,153 triệu đồng, tăng 230,732 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. 100% cơ sở Hội có Quỹ; trung bình đạt trên 20 triệu đồng/cơ sở, bình quân mỗi hội viên đạt 18.000đ/hội viên. Cơ sở có Quỹ Hỗ trợ nông dân cao là Quang Châu, bình quân đạt 25000đ/hội viên. Ngoài nguồn vốn của huyện và cơ sở, trong nhiệm kỳ Hội Nông dân Bích Động, Ninh Sơn, Bích Sơn, Tự Lạn, Nghĩa Trung được vay nguồn vốn uỷ thác từ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh, Trung ương số vốn 1070 triệu đồng đầu tư vào các dự án chăn nuôi bò sinh sản, thuỷ sản.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân, trong nhiệm kỳ Hội đã tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị, triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay”; vận động hội viên, nông dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII (nhiệm kỳ 2011-2016); tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tham gia góp ý vào các đề án, các quy hoạch có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy chế dân chủ; xây dựng quy chế phối hợp công tác với UBND cùng cấp.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Việt Yên đã có bước phát triển đáng kể. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2007-2012 đề ra đã cơ bản hoàn thành. Có 21/23 chỉ tiêu thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng lên. Số lượng, chất lượng hội viên và hoạt động của tổ chức cơ sở Hội có sự phát triển đồng bộ. Tổ chức Hội các cấp được củng cố. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đã có bước phát triển cả về trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước; xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân huyện Việt Yên đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2012-2017: Phấn đấu số hội viên toàn huyện chiếm tỷ lệ trên 85% tổng số hộ nông nghiệp; 40% trở lên số lao động nông nghiệp trong độ tuổi là hội viên nông dân; trên 85% cơ sở Hội hoạt động khá và vững mạnh; không có cơ sở và chi, tổ Hội hoạt động yếu, kém; Huyện hội hàng năm xếp loại vững mạnh. Hàng năm 100% cán bộ cơ sở và cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Hàng năm có từ 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và từ 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi 4 cấp. Mỗĩ năm phối hợp dạy nghề cho 500 người trở lên, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước 100 người trở lên. Hàng năm có trên 80% gia đình hội viên, nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Đến năm 2017, phấn đấu 100% cơ sở Hội, chi Hội có quỹ hoạt động, bình quân đạt 120.000đ trở lên/hội viên; Hội nông toàn huyện xây dựng Quỹ HTND đạt tổng 570 triệu, bình quân mỗi cơ sở đạt 30 triệu/cơ sở. Hàng năm, 100% cơ sở, chi, tổ Hội được kiểm tra toàn diện về công tác Hội; giải quyết 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Hội. 100% cơ sở, 55% chi hội nông dân có báo nông thôn;100% chi hội có Bản tin sinh hoạt chi hội.

 

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho hội viên, nông dân nắm vững và thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và hành động. Nâng cao số lượng và chất lượng hội viên; coi trọng việc tuyên truyền vận động để phát triển hội viên, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp Hội. Phát triển hội viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên. Phải giúp cho hội viên nhận thức được nghĩa vụ và quyền lợi, thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội. Tăng cường xây dựng Ban Chấp hành Hội các cấp và đội ngũ cán bộ hội đảm bảo số lượng và chất lượng như đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; năng lực thực tiễn, am hiểu vể tổ chức Hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có uy tín và khả năng vận động, tập hợp hội viên, nông dân.  Làm tốt  công tác tuyên truyền, vận động để xây dựng nguồn quỹ hoạt động và Quỹ Hỗ trợ nông dân; quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, đạt hiệu qủa cao, tránh lãng phí, thất thoát. Đổi mới tư duy, cách làm trong công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm tra các cấp Hội phải được kiện toàn, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực làm việc. Kiểm tra được tiến hành thường xuyên.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập như: hướng dẫn nông dân ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Viêt GAP để nâng cao chất lượng, tăng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế; tổ chức các lớp chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân; hỗ trợ nông dân mua máy móc, vật tư, phân bón, tiêu thụ sản phẩm; chuyển diện tích thu nhập thấp sang sản xuất cây, con có giá trị, hiệu quả cao, phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chế biến và thị trường; phối hợp với 2 ngân hàng thực hiện hoạt động uỷ thác nâng mức vốn vay để hội viên, nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất.

Hàng năm, tổ chức đăng ký, bình xét hộ nông dân SXKD giỏi theo Quy định số 18-QĐ/HND ngày 12/01/1011 của Trung ương Hội. Phấn đấu mỗi cơ sở xây dựng 2-3 mô hình điểm về sản xuất đạt giá trị từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên và nhiều hộ thu nhập đạt trên 100 triệu đồng/năm; mỗi trang trại giúp đỡ từ 5-7 hội viên có công ăn việc làm ổn định; mỗi chi hội giúp đỡ 2-3 hộ thoát nghèo/năm để tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, nông dân học tập. Hội Nông dân chủ động là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ hạ tầng cơ sở nông thôn như: hệ thống kênh mương thuỷ lợi, công trình văn hoá, công trình phúc lợi của địa phương; thực hiện tốt Quyết định số 54-QĐ/HU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số việc khác; phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng nông thôn; hàng năm vận động các hộ gia đình đăng ký và đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hoá, xây dựng làng, xã văn hoá.

Duy trì và phát huy hiệu quả của các mô hình câu lạc bộ “gia đình văn hoá” làm hạt nhân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chính sách dân số KHHGĐ, chăm sóc giáo dục trẻ em góp phần nâng cao dân trí; bảo vệ môi trường nông thôn; thực hịên chương trình hành động phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Vận động nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Động viên con, em nông dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội và chăm sóc người có công. Phối hợp thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tích cực tham gia thực hiện các biện pháp để đẩy lùi các tệ nan xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Quyết định số 673/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đề án số 01- ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ để tập hợp người dân tham gia hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tích cực tham gia giám sát quá trình tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của các cấp chính quyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo quy định của pháp luật. Bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú với chi bộ để xem xét, phát triển đảng viên; tham gia đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên nhất là những đảng viên tham gia cấp uỷ, chính quyền cơ sở. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt sâu sắc nội dung và tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” trong toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên, nông dân. Tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri để phản ánh nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước những vấn đề mà nông dân quan tâm. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; với truyền thống cách mạng của các cấp Hội và giai cấp nông dân huyện Việt Yên. Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; trước những yêu cầu của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, các cấp Hội và hội viên, nông dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân huyện đề ra, góp phần tích cực cùng đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 góp phần xây dựng quê hương Việt Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Đại hội Đại biểu HND huyện Việt Yên đã bầu 25 ông(bà) tham gia BCH nhiệm kỳ 2012-2017 và 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Bắc Giang Khoá VIII, nhiệm kỳ 2013-2018.

Hoàng Thương

Bài liên quan

Gửi bình luận