Trang chủ Tin TứcKinh tế Phê duyệt Đề án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử tại các xã An toàn khu II huyện Hiệp Hòa

Phê duyệt Đề án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử tại các xã An toàn khu II huyện Hiệp Hòa

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 07/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử tại các xã vùng An toàn khu II huyện Hiệp Hòa, giai đoạn 2013- 2020.

Đề án đề ra mục tiêu 100% di tích lịch sử xếp hạng được bảo tồn, tôn tạo (Đình Chợ Vân, xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa)

Đề án đề ra mục tiêu 100% di tích lịch sử xếp hạng được bảo tồn, tôn tạo (Đình Chợ Vân, xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa)

Theo đó, mục tiêu của Đề án là tạo ra sức phát triển mới về kinh tế – xã hội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng căn cứ cách mạng An toàn khu II, giảm nhanh và bền vững số hộ nghèo, đảm bảo đến năm 2015 các xã trong vùng có thu nhập và mức sống ít nhất bằng mức bình quân của huyện; đến năm 2020 có thu nhập và mức sống cao hơn hẳn mức bình quân toàn huyện và của tỉnh.

Quyết định nêu rõ thời gian thực hiện Đề án là từ năm 2013 đến hết năm 2020, chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2013 – 2015 và Giai đoạn II từ năm 2016 – 2020.

Giai đoạn 2013 – 2015: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ 17-19%. Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng từ 24-26%; dịch vụ từ 19-21%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 9-10%. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 65-70 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng từ 28-29%; dịch vụ 27-28%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 45-43%. Tổng sản lượng lương thực có hạt 51 ngàn tấn. Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến năm 2015 có 3 xã trong vùng đạt tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ kiên cố hoá trường học của các xã đạt 80%; tăng 13 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 42 trường, đạt tỷ lệ 78%; có 12/16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, đạt tỷ lệ 75%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,05 %/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13%. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng từ 2,5 – 3%/năm. Giải quyết việc làm mới cho 300 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt từ 40% trở lên. 100% số xã, thôn có nhà văn hóa, 80% số hộ đạt gia đình văn hóa; 70% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% cán bộ xã, thôn được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng điều hành. Phấn đấu đến năm 2015 có 65% kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. 100% đường giao thông đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hoá. Nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên 86%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt trên 85%. Có 50% số di tích lịch sử cách mạng trong vùng được tôn tạo, bảo vệ;…

Giai đoạn 2016-2020: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ 22-24%. Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng từ 30-32%; dịch vụ tăng từ 20-22%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 10-11%. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 80-100 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng chiếm 37-28%; dịch vụ 29-30%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn chiếm 34-32%… 100% di tích lịch sử xếp hạng được bảo tồn, tôn tạo…

Trên cơ sở nội dung Đề án và nguồn vốn đầu tư đã được phê duyệt, hàng năm UBND huyện sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục dự án đầu tư công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo phân kỳ giai đoạn về mục tiêu và vốn đầu tư cho phù hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định số 1253/QĐ-UBND tại đây./.

Nguyễn An

Bài liên quan

Gửi bình luận