Trang chủ Tin TứcKinh tế Văn phòng cấp ủy – 82 năm thành lập và trưởng thành (18/10/1930 – 18/10/2012)

Văn phòng cấp ủy – 82 năm thành lập và trưởng thành (18/10/1930 – 18/10/2012)

Đăng bởi HiephoaNet

Công tác Văn phòng là công tác không thể tách rời với các hoạt động của Đảng. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, lớp lớp các thế hệ cán bộ văn phòng đã không ngại gian khổ, hy sinh, phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những người làm công tác văn phòng cấp uỷ Đảng rất tự hào về truyền thống văn phòng cấp uỷ Đảng, tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà và những đóng góp của các thế hệ làm công tác văn phòng cấp uỷ Đảng trong suốt 82 năm qua.

Chặng đường 82 năm, công tác văn phòng cấp uỷ luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, tham mưu và phục vụ đắc lực các hoạt động của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây đắp lên truyền thống quý báu “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, sáng tạo”. Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn phòng cấp uỷ trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng, ngày 08/5/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 222-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp uỷ, trong đó có 2 chức năng cơ bản:

– Là cơ quan tham mưu, tổng hợp của tỉnh uỷ: giúp tỉnh uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực tỉnh uỷ tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội, nội chính, đối ngoại của cấp uỷ; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ.

– Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng được bổ sung, tăng cường, thể hiện sự quan tâm của Đảng đến công tác văn phòng. Ngày 29/01/2002 Ban Bí thư TW đã có Thông báo Quyết định lấy ngày 18/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương và văn phòng các cấp uỷ. Đây là sự ghi nhận, khích lệ, cổ vũ to lớn đối với những người làm công tác văn phòng cấp uỷ, động viên các thế hệ cán bộ văn phòng phát huy truyền thống để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Văn phòng Huyện uỷ Hiệp Hoà đã tích cực đổi mới, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, góp phần giúp cấp uỷ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Xây dựng báo cáo giao ban tuần, tháng, quý thông tin đến các đồng chí Thường trực, các đồng chí Huyện uỷ, lãnh đạo chủ chốt huyện, để có sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời. Chú trọng công tác thẩm định, xây dựng nội dung các kỳ họp, theo hướng chọn việc trọng tâm nên đã rút ngắn thời gian họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp của cấp uỷ. Thể chế sự chỉ đạo bằng văn bản nhanh và chuẩn xác hơn, nhiều loại văn bản được ban hành ngay sau cuộc họp. Đã trực tiếp tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề quan trọng.

Đã tập trung giúp cấp uỷ theo dõi, nắm bắt tình hình nội chính và hoạt động của các cơ quan nội chính trên địa bàn; cùng với các ngành liên quan tham mưu với cấp uỷ đề ra các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp. Tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đốn đốc giải quyết đơn, thư của công dân gửi đến Thường trực Huyện uỷ. Quy trình, trình tự tiếp nhận và xử lý đơn thư được rút ngắn, đề xuất cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tham mưu giúp cấp uỷ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; đáp ứng kịp thời thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, phục vụ việc khai thác thông tin nhanh, chính xác; ứng dụng nhiều phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, gửi nhận, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy, góp phần giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ.

Công tác tài chính Đảng, hành chính, văn thư, lưu trữ có nhiều chuyển biến, tiến bộ: Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách Đảng bảo đảm phương châm chủ động, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, tiết kiệm, hiệu quả. Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ các hoạt động của cấp uỷ; từng bước hiện đại hoá các phương tiện làm việc của văn phòng; phục vụ chu đáo, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương. Công tác hành chính, lưu trữ ngày càng đi vào nền nếp, đã góp phần cung cấp thông tin lịch sử và truyền tải những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chính xác, kịp thời.

Với những kết quả đó, nhiều năm liền Văn phòng Huyện uỷ được công nhận là cơ quan văn hoá cấp huyện và cấp tỉnh, được Văn phòng Tỉnh uỷ biểu dương khen thưởng./.

(Bài viết: Nguyễn Văn Tùng – CB Văn phòng Huyện ủy)

Bài liên quan

Gửi bình luận