Home Quảng cáo Công tác xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn huyện Hiệp Hoà

Công tác xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn huyện Hiệp Hoà

by HiephoaNet
Hương ước, quy ước là văn bản quy phạm xã hội, trong đó quy định các nguyên tắc xử sự do cộng đồng dân cư cùng thoả thuận và đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính chất tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hoá, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật. Hương ước, quy ước phản ánh tâm lý của người dân, phản ánh một phương diện quan trọng của văn hoá cộng đồng dân cư, đồng thời có ý nghĩa giáo dục và động viên nhân dân hành động, gắn bó dân làng thành một cộng đồng chặt chẽ, điều tiết các trách nhiệm và các quyền lợi của mọi thành viên trong cộng đồng dân cư.
 
Sau khi có văn bản hướng dẫn của Sở VHTT&DL phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh; UBND huyện Hiệp Hoà đã giao cho Phòng VH&TT phối hợp với Phòng Tư pháp huyện triển khai đến các xã, thị trấn rà soát và tiến hành hướng dẫn sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước thôn(làng), khu phố. Đến nay, 26/26 xã, thị trấn đã tiến hành điều chỉnh, xây dựng lại và làm các bước trình UBND huyện phê duyệt được 8 quy ước của xã Đồng Tân, đang thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt 11 quy ước của xã Hoàng Vân, và Châu Minh; số quy ước còn lại của các thôn trong huyện sau khi được Phòng Tư pháp hướng dẫn đang tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện.
 
Quy ước được xây dựng một cách thực sự dân chủ, công khai, phù hợp với các quy định của pháp luật, được thực hiện theo 4 bước: Thành lập nhóm soạn thảo và tổ chức soạn thảo quy ước; Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo quy ước; Thảo luận và thông qua quy ước; Phê duyệt quy ước. Quá trình rà soát, xây dựng lại quy ước của thôn, khu phố trên địa bàn huyện bám sát Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT – BTP – BVHTT -BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp – Bộ Văn hóa Thông tin – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư; Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDSKHHGĐ ngày 09/7/2001 của Bộ Tư pháp – Bộ Văn hóa Thông tin – Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ủy ban Quốc gia dân số, kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình; Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Nội dung của quy ước phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy tắc xây dựng nếp sống văn hóa.
 
Trong thời gian qua, việc thực hiện quy ước trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc xây dựng và thực hiện quy ước làm cho nhân dân phấn khởi tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, từng bước thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, khuyến khích phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, hạn chế ăn uống lãng phí, tốn kém, bài trừ các hủ tục lạc hậu như: mê tín dị đoan, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, trộm cắp… góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Việc xây dựng và thực hiện quy ước có tác dụng tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn huyện có 156/229 thôn có nhà văn hoá hoạt động độc lập; có 211/229 thôn, khu phố (92,1%) đăng ký phấn đất đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện, tăng 0,4% so với năm 2013; trong đó có 42 thôn, khu phố đăng ký phấn đất đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh; có 48.146/54.156 hộ (89%) đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu GĐVH, tăng 1,8% so với năm 2013; 04 xã, thị trấn đăng ký danh hiệu xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 
 
Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện quy ước theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời kiến nghị sửa đổi các bản quy ước không còn phù hợp; đảm bảo các bản quy ước mới bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước lồng ghép các quy định mới, các chương trình, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đười sống văn hoá”, phong trào “xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của quy ước, nhất là trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện việc cưới, việc tang, kết hôn theo quy định của pháp luật… từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành các quy định của quy ước trong cán bộ, nhân dân.
 
Hải Yến-Phòng VH&TT huyện.
 

Related Articles

Leave a Comment