Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Sau 3 năm: Công chức ngành giáo dục phải chuyển đổi vị trí công tác

Sau 3 năm: Công chức ngành giáo dục phải chuyển đổi vị trí công tác

by HiephoaNet

 

Ngày 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục.

Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục. Công chức, viên chức theo quy định nói trên đang làm công tác chuyên môn mà lĩnh vực chuyên môn đó thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ khác thì thực hiện theo quy định về danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi do bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn đó; trong khi chưa có quy định của bộ, cơ quan ngang bộ đó thì tạm thời thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Theo Thông tư này, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với công chức, viên chức đảm nhiệm các vị trí công tác quy định tại Điều 5 của Thông tư này. Cụ thể, các công chức, viên chức đảm nhiệm các nhiệm vụ:

– Quản lý, cấp phát các loại phôi và văn bằng chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Công tác thi tuyển sinh, công tác phân bổ kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo trong và ngoài nước.

– Công tác mở ngành nghề đào tạo, thành lập trường, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục.

– Thuộc danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước; quản lý công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hoạt động thẩm định giá, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ; quản lý dự án; công tác thuộc lĩnh vực hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư trong các cơ quan nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước; công tác thuộc lĩnh vực quản lý xây dự

– Thuộc danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động đối ngoại.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác có thể thực hiện sớm hơn (trước 36 tháng), trong một số trường hợp đặc biệt sau: sức khỏe, năng lực không đáp ứng yêu cầu công việc; vi phạm phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức, vi phạm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Hàng năm, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên (nếu có) cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân công, phân cấp hiện hành về công tác tổ chức cán bộ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành giáo dục có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi hàng năm trước ngày 01 tháng 11 hằng năm cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2011.

Ban biên tập (Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT)

 

Related Articles

Leave a Comment