Home Quảng cáo Bản tin trong huyện

Bản tin trong huyện

by Hương Giang

 

HUYỆN UỶ HIỆP HOÀ
BAN TUYÊN GIÁO
* Số  03 – BT/BTGHU
      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
Hiệp Hoà, ngày 28 tháng 2 năm 2021

BẢN TIN TRONG HUYỆN

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 03/2021)

    I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY THÁNG 3/2021

  1. Xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo chỉ đạo của cấp trên; các nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia đóng góp vào các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên bảo đảm phù hợp với thực tế. Tích cực chuẩn bị các điều kiện, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Thực hiện nghiêm chế độ bí thư cấp ủy tiếp dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân; chế độ tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân; chế độ cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy cấp dưới và chi bộ thôn, tổ dân phố; chế độ đi cơ sở. 

            2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện uỷ về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2021, gắn với tổ chức thực hiện tốt Kết luận của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; giúp đỡ các doanh nghiệp ổn định sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tập trung cao công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án trọng điểm; chú trọng xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực.

3. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2021; chủ động bảo đảm nước tưới, phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và khắc phục ô nhiễm môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 360-NQ/HU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Tăng cường quản lý đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Tăng cường quản lý lễ hội đầu Xuân Tân Sửu; thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với chấp hành nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường thanh tra hành chính, công vụ đột xuất; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ làm việc, sử dụng xe công, tài sản công, tham dự lễ hội không đúng quy định. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Chủ động nắm tình hình đời sống của nhân dân. 

5. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các ổ nhóm cờ bạc, trộm cắp, ma túy, hoạt động bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê,… Tập trung cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia; chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phát sinh lần đầu.

6. Lãnh đạo thực hiện tốt Tháng Thanh niên năm 2021; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tăng cường chỉ đạo đại hội hội phụ nữ các cấp theo kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

  Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ thị 03-CT/TU, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU, ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1.1. Mục đích

– Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

– Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  1.2. Yêu cầu

– Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và ủy ban Bầu cử các cấp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  2. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

  2.1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020.

  2.2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ thị 03 -CT/TU, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026); Nghị quyết số 48-NQ/TU, ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy về số lượng, cơ cấu đại biểu; số đơn vị bầu cử và thành phần các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bố số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung, Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về “giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2020 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”.

  2.3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

  2.4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

  2.5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

  2.6. Tuyên truyên các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

  2.7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

  3. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

  Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

  Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021

  – Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri.

  – Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đông nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Tỉnh, của Huyện những năm gần đây.

  Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

  – Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.

  – Tuyên truyền về công tác tổ chức bầu cử; tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn huyện tham gia bầu cử; công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  – Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân về cuộc bầu cử.

  Đợt 3: Sau bầu cử (23/5/2021)

  Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở các xã, thị trấn.

  4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  4.1. Các cơ quan khối tuyên truyền

– Tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tiểu sử các đại biểu tham gia bầu cử ở các xã, thị trấn trên các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

– Triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu, cờ, pa-nô, áp-phích, băng vượt đường, các hoạt động thông tin lưu động ở các điểm bầu cử, các xã, thị trấn nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng ngày bầu cử. Xây dựng các chương trình ca múa nhạc; triển lãm cổ động, trực quan, tranh ảnh tuyên truyền về bầu cử; thay mới một số cụm pa-nô, khẩu hiệu, băng-rôn cũ, hỏng tại khu vực quảng trường huyện, các trục đường quốc lộ 37, đường tỉnh…

– Mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình tuyên truyền trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử; tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự phim tài liệu tuyên truyền, phản ánh về công tác bầu cử ở các xã, thị trấn; phối hợp với các đơn vị chức năng giới thiệu những văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử, Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; chú trọng nội dung phỏng vấn, nhất là các cử tri và người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử; phản ánh không khí thi đua sôi nổi, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân hướng về cuộc bầu cử. Phê phán luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tuyên truyền các quan điểm trái với Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  4.2. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả thiết thực, sát với tình hình thực tiễn ở đơn vị mình.

  4.3. Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo hiệu quả thiết thực, sát với tình hình thực tiễn ở các đơn vị; tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc từ cơ sở; tránh trở thành điểm nóng. Tích cực phối hợp với các tổ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bịa đặt, luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, thiết thực làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc quyền lợi và nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử.

          III. CHUYÊN MỤC: “TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ”

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện đoàn thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hiệp Hòa đã có sự đổi mới tích cực và phát triển toàn diện. Các hoạt động do Đoàn triển khai đã phát huy được sự sáng tạo, đổi mới, thiết thực và hiệu quả; dần từng bước đáp ứng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; góp phần tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến sức trẻ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, truyền thống và giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được Ban Thường vụ Huyện đoàn quan tâm chỉ đạo và triển khai có hiệu quả. Toàn huyện tổ chức 32 buổi tuyên truyền, tìm hiểu cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời trong đoàn viên, thanh niên và học tập 4 bài học lý luận chính trị với trên 3.000 đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc như: 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Chào mừng 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam với nhiều nội dung phong phú: tổ chức 26 buổi Lễ kỷ niệm với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, 19 hoạt động truyền thống về nguồn, tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Hiệp Hòa sắt son niềm tin với Đảng”, Chương tình giáo dục truyền thống “Người truyền lửa”, Giải Bóng chuyền hơi Thanh niên công nhân, Giải Bóng đá nam học sinh THPT, Trung tâm GDNN – GDTX… đã thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn toàn huyện triển khai hiệu quả. Trong năm 2020, đã thực hiện 05 công trình thanh niên cấp huyện, 116 công trình cấp cơ sở, 535 công trình, phần việc cấp chi đoàn. Trong đó, trọng tâm là các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới: Xây dựng các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi, công trình “Thắp sáng đường quê”, công trình “Thùng chứa vỏ bao bì thuốc BVTV”, công trình “Con đường bích họa”…, tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đẹp nhà văn hóa, làm sạch và đẹp 26 nghĩa trang liệt sỹ; nạo vét 32 km kênh mương nội đồng, thu gom trên 28 tấn rác thải…trồng mới trên 10.000 cây xanh các loại.

Công tác an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm. Trong năm, tổ chức thăm, tặng quà cho gần 1.000 hộ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng trên 1115 suất quà, gồm: chăn ấm, quần áo ấm, xe đạp, nhu yếu phẩm, tiền mặt, học bổng… cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già đơn thân, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,… Duy trì tốt mô hình “Ngân hàng địa chỉ tình nguyện”, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ được 78 Ngân hàng địa chỉ là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ là 860 triệu đồng. Trong năm, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp cùng các ban, ngành, tổ chức, cá nhân tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt người, trong đó tập trung là người già có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng…

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền tới ĐVTN, nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, phối hợp các cấp, các ngành tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 100% địa phương trên địa bàn huyện. Các cấp bộ đoàn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động phát dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang miễn phí. Kết quả: đã phát 1.500 chai dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng rửa tay, trên 10.000 khẩu trang y tế, kính ngăn giọt bắn và nhu yếu phẩm cho BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các cấp và Nhân dân. Tổ chức Chương trình “Giải cứu dưa hấu” cho người dânTây Nguyên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tổ chức “Chuyến xe hạnh phúc” mang nhu yếu phẩm đến với người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; Triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại các chợ trên địa bàn huyện (chợ Trung tâm Thị trấn, chợ Chèo, chợ Gió…) với các nội dung: tặng 500 chiếc làn nhựa, hơn 1.000 túi giấy cho người dân và các hộ kinh doanh tại các chợ, lắp đặt hệ thống bảng biển tuyên truyền về nội dung giảm thiểu rác thải nhựa tại khuôn viên chợ, ra mắt đội TNTN xây dựng chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; tổ chức các hoạt động triển khai mô hình “5 xanh”; mô hình “Gia đình xanh” , “Đổi sách cũ, đồ chơi cũ, rác thải tái chế lấy cây xanh”, mô hình “Công sở xanh”, “Làng xã xanh”, “Trường lớp xanh” được tuổi trẻ toàn huyện tích cực hưởng ứng.

Phối hợp Ngân hàng CSXH tiến hành thẩm định và giải ngân đối với 08 dự án, mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế với tổng số vốn 600 triệu đồng. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.300 đoàn viên thanh niên và trên 800 ĐVTN có việc làm sau khi được giới thiệu.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm triển khai và thu được nhiều kết quả: toàn huyện kết nạp được hơn 1.600 đoàn viên mới, lựa chọn và giới thiệu 210 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp là 163 đồng chí, các Liên đội tổ chức kết nạp trên 2.000 đội viên, trong đó đặc biệt chú trọng kết nạp đoàn viên, đội viên tại các điểm di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện. Công tác Hội viên và phát triển các tổ đội nhóm, CLB được đặc biệt quan tâm. Trong năm, tổ chức Giải bóng chuyền hơi các CLB Thanh niên công nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, ra mắt 02 CLB thanh niên công nhân trực thuộc cơ sở gồm CLB Thanh niên công nhân xã Quang Minh và Thường Thắng, nâng số CLB thanh niên công nhân toàn huyện lên 31 CLB. Thông qua hoạt động của CLB đã góp phần đẩy mạnh việc thu hút và tập hợp Thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn, hội.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi được quan tâm thông qua việc tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động “Thiếu nhi Hiệp Hòa thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”, trong đó tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ, đỡ đầu, giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, bạn giúp bạn của thiếu nhi qua các hoạt động của phong trào “Kế hoạch nhỏ”, mô hình “Vũ khúc 1000 đồng”, “Nuôi heo đất”… Toàn huyện nhận đỡ đầu 70 em và giúp đỡ 1391 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3.130 suất quà gồm xe đạp, đồ dùng học tập (đèn học, balo, bàn học…), học bổng (từ 500.000đ – 2.000.000 đ/suất) nhân dịp Khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, 01/6…

Nhờ tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, vì vậy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hiệp Hòa đã có nhiều chuyển biến trên các mặt công tác. Từ đó, BCH Huyện đoàn đã rút ra các kinh nghiệm thực tiễn sau:

Thứ nhất, sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh đoàn Bắc Giang, sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện trong việc phát huy sức mạnh của các cấp bộ Đoàn.

Thứ hai, các phong trào, hoạt động Đoàn phải luôn bám sát thực tiễn cơ sở một cách thiết thực, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Thứ ba, phải chú trọng tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; kịp thời sơ, tổng kết để tuyên dương, khen thưởng các tổ chức Đoàn, những đoàn viên, thanh niên có thành tích cao trong hoạt động Đoàn.

Thứ tư, phải tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, hướng mạnh hoạt động Đoàn về cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Thường xuyên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở Đoàn cơ sở, các chi đoàn.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam… Với chủ đề công tác “Thanh niên Hiệp Hòa khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn – Hội toàn huyện sẽ chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, tập trung vào các nhóm nội dung như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức lối sống, nắm chắc và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi. Chú trọng tổ chức các đợt thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và tổ chức Đoàn – Hội – Đội. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ, cổ vũ, động viên thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Tích cực rèn luyện kĩ năng công tác, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Tăng tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú; tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên…

(Ngô Thị An Trang- Phó Bí thư Huyện đoàn)

IV. CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Nguyễn Văn Mạnh – nghệ nhân quốc gia trẻ nhất Việt Nam

Với đam mê từ nhỏ, học hết THCS Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Giang Tân xã Thái Sơn đi học nghề mộc, sau đó anh về quê lập nghiệp. Năm 2020, chàng thanh niên này vừa được phong tặng nghệ nhân làng nghề Việt Nam khi mới 26 tuổi.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp THCS dù đã thi đỗ vào lớp 10 nhưng thanh niên Nguyễn Văn Mạnh lại quyết định đi học nghề mộc. Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: Từ nhỏ em đã rất thích nhìn ngắm những bức tượng, hình trạm trổ trên gỗ và mong ước tự tay mình làm ra những sản phẩm đó. Lại nhận thấy bản thân học đến đây là đủ nên sang ngang tìm kiếm công việc để ổn định cuộc sống và thực hiện ước mơ của mình.

Vậy là bằng sự kiên trì, nhẫn nại cộng với niềm say mê với nghề chạm khắc gỗ, Mạnh đã có 7 năm học nghề và làm nghề tại thủ phủ của đồ mỹ nghệ Bắc Ninh. Sau đó chàng thanh niên này chuyên tạc tượng phật cho các đình chùa trên khắp các tỉnh thành. Ban đầu để tạc được bức tượng gỗ Mạnh phải phác thảo bằng phấn và học thêm anh em bạn bè và qua mạng xã hội. Đến nay, chỉ cần tưởng tượng hoặc nhìn vào ảnh là Mạnh có thể tạc được bức hình trên chất liệu gỗ giống đến 99%. Nguyễn Văn Mạnh cho biết: Bức tượng ấn tượng nhất khi mới vào nghề của em đó chính là Tượng Phật Di Đà cao 3m được chủ trì Chùa Quang Linh ở tỉnh Phú Thọ đặt hàng. Làm bức này mất khoảng thời gian là 5 tháng mới hoàn thiện. Và năm 2019, chỉ trong 2 ngày em đã tạc xong tượng ông Park Hang Seo để mang ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu.

Với đôi tay tài hoa của mình cùng với sự kiên trì, bền bỉ sau 3 năm làm nghề trạm khắc, Mạnh lúc đó mới 19 tuổi đã có một số vốn mang về quê xây dựng nhà 3 tầng khang trang. Sau đó đến năm 2018, anh trở về quê mở xưởng điêu khắc. Theo kinh nghiệm của Mạnh thì làm nghề trạm khắc không sợ hỏng sản phẩm chỉ có đẹp hay không đẹp. Điều khó nhất đó là việc thổi hồn vào sản phẩm để sao cho giống nhất, đẹp nhất. 

Đúng vậy với bàn tay tài hoa cộng với trí tượng tượng phong phú Mạnh đã sáng tác ra nhiều tác phẩm xuất sắc, được khách hàng đánh giá rất cao. Hiện nay Mạnh đã có thị trường ổn định, việc làm quanh năm. Để mở rộng thị trường Nguyễn Văn Mạnh đã biết dùng đến mạng xã hội để quảng bá. Vì vậy nhiều khách hàng ở các tỉnh xa đã tìm đến và đặt hàng như Đà Lạt, Thái Bình, Hà Nội, Phú Thọ… Các sản phẩm khách hàng đặt nhiều nhất đó là tượng chân dung, tượng phật, tượng Di Lạc và nhiều các sản phẩm là chân dung các con giáp. Doanh thu hàng năm từ các sản phẩm điêu khắc của Mạnh đã đạt khoảng từ 2 đến 3 tỷ đồng.

Với nhiều năm trong nghề, để đời được những tác phẩm xuất sắc, năm 2020 Nguyễn văn Mạnh vinh dự được Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam với ngành nghề chạm khắc gỗ. Đặc biệt  đến thời điểm hiện tại Mạnh là nghệ nhân trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Nguyễn Văn Mạnh tâm sự: Em luôn nhớ một câu nói của người Đức “Mỗi thiên bẩm là một trách nhiệm”. Có lẽ điều này đúng với nghệ nhân Nguyễn Văn Mạnh khi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ nghề truyền thống. Nghệ nhân Nguyễn Văn Mạnh đã làm rạng danh nghề bằng những tác phẩm mỹ nghệ điêu khắc được đánh giá không chỉ có tính nghệ thuật, giá trị tư tưởng mà chứa đựng trong đó cả những giá trị văn hóa, tâm linh đặc biệt của Phương Đông.

(Khánh Hòa Trung tâm VH-Thông tin & Thể thao huyện)

V. TIN HOẠT ĐỘNG

1. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện theo các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa vừa ban hành Kế hoạch về việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trọng tâm là những nội dung cơ bản của Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý trên các lĩnh vực để phòng, chống tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãnh phí, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi tham nhũng vặt, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công vụ; đẩy mạnh công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch lãnh đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021 của cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giám sát công tác phòng chống tham nhũng đối với các Đảng ủy trực thuộc, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn. UBND và MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội chỉ đạo đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn huyện; việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, phải thu hồi về kinh tế để đề xuất với Thường trực Huyện ủy chỉ đạo xử lý; Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao tăng cường chuyên trang, chuyên mục, bài viết tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

2. Hiệp Hòa trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2021), Đảng bộ huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo Đảng bộ cơ sở trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Theo đó, đến thời điểm này, các đảng bộ cơ sở đã cơ bản tổ chức trao tận tay Huy hiệu Đảng cho 154 đảng viên lão thành. Trong đó, 70 năm tuổi Đảng có 01 đồng chí, 65 năm tuổi Đảng có 01 đồng chí, 60 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí, 55 năm tuổi Đảng có 18 đồng chí, còn lại là các đồng chí được nhận 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Nhìn chung các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này đều vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đều hứa quyết tâm cống hiến công sức, xây dựng quê hương Hiệp Hòa anh hùng ngày càng giàu đẹp.

3. Đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Những ngày qua, nhân dân cả nước nói chung và người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa nói riêng đã đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

Theo đó, Công an huyện Hiệp Hòa đã triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong đêm giao thừa không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Huy động cán bộ, chiến sỹ ứng trực 24/24 sẵn sàng giải quyết mọi tình huống trong những ngày nghỉ Tết.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 10/2 đến hết ngày 15/2/2021, toàn huyện xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ đuối nước, 11 vụ vi phạm pháp luật về pháo.

Đặc biệt, Công an huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Trong 6 ngày nghỉ Tết, toàn huyện không có vụ TNGT nào xảy ra.

Với sự quyết tâm cao của lực lượng Công an các cấp trong toàn huyện nên tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn  được giữ vững ổn định, bảo đảm tốt cho Nhân dân vui xuân, đón Tết được vui vẻ, an toàn.

4. Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có ông Tạ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Văn Tri – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử. Theo đó, huyện Hiệp Hòa được bầu tối đa 35 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các cơ quan huyện có 17 đại biểu chiếm 48,6%, số lượng đại biểu huyện ở các xã, thị trấn là 16 đại biểu, chiếm 45,7%; UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; thôn, trường học, y tế là 6 đại biểu, chiếm 17,1%; đại biểu doanh nghiệp 1 người, đại biểu tôn giáo 1 người.

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Hòa qua các bước hiệp thương theo Luật định được huyện xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhằm đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Hiệp Hòa đồng loạt ra quân phun tiêu độc khử trùng phòng dịch

Để tiếp tục phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền và đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, trong 02 ngày 6 và 7/2/2021, 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường (thực hiện ngày chủ nhật xanh), quét dọn đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng, đồng thời tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch covid-19 tại các điểm công cộng trên địa bàn xã, thị trấn.

Trong đợt này, Trung tâm Y tế huyện cấp phát gần 7 tấn hóa chất cho các trạm y tế xã, thị trấn để tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực tập trung đông người như: trạm y tế xã, trụ sở UBND xã, thị trấn, các cơ quan, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chợ, các trường học, các gia đình có người cách ly y tế và những nơi thường xuyên tụ tập đông người…

Trong những ngày này, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí phụ trách xã đã trực tiếp đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các địa phương. Qua ghi nhận hầu hết cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các xã, thị trấn đã vào cuộc tích cực ngay từ đầu giờ sáng, tham gia dọn vệ sinh môi trường, tiến hành phun tiêu độc, khử trùng các trường học, khu công cộng, nơi tập trung đông người để bảo vệ môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, đoàn thanh niên các xã, thị trấn cũng tổ chức các chuyến xe tuyên truyền lưu động về các thôn, khu phố nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng như: Đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi tập trung đông người, thường xuyên rửa tay sát khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời tổ chức cấp phát khẩu trang và nước sát khuẩn tay miễn phí cho người dân tại các khu chợ.

6. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cán bộ công chức viên chức, người lao động phải thực hiện khai báo y tế khi quay trở lại làm việc

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai việc khai báo y tế đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chuyên gia là người địa phương khác quay trở về Hiệp Hòa lao động, công tác sau kỳ nghỉ Tết, cụ thể:

           Đối với những người không đi qua/đến/ở/về từ các địa phương có dịch: thực hiện khai báo y tế điện tử trên phần mềm: NCOVI. 2

           Đối với những người đi qua/đến/ở/về từ địa phương có dịch thì đến trạm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn, hướng dẫn.

           Đối với các xã, thị trấn có khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ của công nhân: Tổ chức khai báo y tế bắt buộc bằng giấy cho toàn bộ công nhân, các chuyên gia từ các địa phương khác quay trở lại Hiệp Hòa làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Nếu là công nhân từ Hải Dương trở về thuộc khu vực mầu đỏ theo hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch thì lập danh sách để đưa đi cách ly tập trung; nếu là chuyên gia, nhà quản lý thì chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm việc trực tiếp với cụm công nghiệp, doanh nghiệp để bố trí phòng ở riêng, cách ly nghiêm ngặt và triển khai thực hiện xét nghiệm tự nguyện có trả phí để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Đối với những người ở tỉnh khác, nhưng không về Tết, vẫn ở lại tại khu nhà trọ thì thực hiện khai báo y tế điện tử trên phần mềm NCOVI; phối hợp với Trung tâm y tế huyện triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid19 ngẫu nhiên khoảng 10% số công nhân/ một khu ở để tầm soát.

Ngoài ra, yêu cầu UBND các xã, thị trấn: thực hiện tổng rà soát người từ Hải Dương về địa phương còn trong thời hạn 14 ngày, ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm. Nếu những người đó thuộc khu vực mầu đỏ theo hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch thì báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Y tế) để đưa đi cách ly tập trung.

          Chấp hành nghiêm việc dừng triệt để các lễ hội và các hoạt động tập trung đông người khác; dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, massage, xông hơi, đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, phòng tập gym… trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để tình trạng trên diễn ra trên địa bàn quản lý.

 Quán triệt Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch; nhất là việc vi phạm quy định về cách ly y tế và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

            Trung tâm Y tế huyện: tập trung cao công tác lấy mẫu xét nghiệm và chuyển CDC tỉnh tất cả các trường hợp đi, đến và trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/01/2021 trở lại đây. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Hải Dương trở về còn trong thời hạn 14 ngày.

VI. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2021

           1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và Huyện

– Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Tuyên truyền các văn bản về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐNĐ nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cả đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

– Tuyên truyền Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Quyết định gồm 03 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2021; Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết gồm 05 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021.

– Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

– Tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; thực hiện nghiêm các nội dung Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia. Tuyên truyền triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

          – Tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về phát triển KT-XH nhiệm kỳ  2020 – 2025 theo tinh thần Công văn số 199-CV/HU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Tuyên truyền đậm nét các kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và những kết quả ban đầu đạt được trong tháng 02/2021; triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

– Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về kết quả phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh và huyện trong năm 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của huyện trong 02 tháng đầu năm 2021; khí thế ra quân đầu năm mới của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra ngay từ đầu năm; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

– Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 124/2020/QH14, ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Tích cực tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

– Tuyên truyền việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2021, gắn với tổ chức thực hiện tốt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

– Tăng cường tuyên truyền công tác sản xuất, gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2021; công tác phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và khắc phục ô nhiễm môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

– Tuyên truyềnhoạt động giao, nhận quân và mùa huấn luyện năm 2021; thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống cháy nổ, kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; công tác tuyên truyền về biển, đảo.

– Nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, nhất là trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm chính trị.

3. Tập trung về tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta thời gian qua đang có những diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện biến thể mới của vius SARS – COV2 có tốc độ lây lan nhanh (hiện nay đã có ở trên 70 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam). Ở nước ta, dịch đã lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố (từ ngày 28/01/2021 đến nay đã có 16 tỉnh có dịch: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước…). Hiện nay, các tỉnh thành phố, có sự tham gia của Bộ Y tế và các lực lượng chức năng của Trung ương và địa phương đang tập trung khoanh vùng dịch.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể lây lan ra cộng đồng, để góp phần thực hiện, phòng chống dịch hiệu quả cần tập trung tuyên truyền đến các cấp, ngành, địa phương và người dân thực hiện tốt Chỉ thị 05, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền thực hiện nghiêm các nội dung về việc áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị 15, 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể là:

Thứ nhất, mỗi đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cần làm tốt việc tuyên truyền, vận động để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế với Thông điệp 5 “K”: KHẨU TRANG, KHỬ KHUẨN, KHOẢNG CÁCH, KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI, KHAI BÁO Y TẾ.

Thứ hai, đẩy mạnh việc tuyên truyền, thông tin đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh ở các địa phương nhằm góp phần ổn định tư tưởng của người dân, tránh gây hoang mang cho người dân trong quá trình triển khai các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân, kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

Thứ ba, tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế việc di chuyển trong dịp sau Tết, việc tổ chức đi lễ hội, du xuân đầu năm cần đặc biệt lưu ý nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

4. Tuyên truyền về công tác quản lý lễ hội đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch, trong đó tập trung một số giải pháp sau:

 * Đối với các tỉnh tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm thấp:

(1) Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, đặc biệt cần thống kê, phân loại lễ hội các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp; (2) Giảm quy mô; thời gian tổ chức lễ hội; thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động hội trong lễ hội; (3) Đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế. Yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động lễ hội, thăm quan di tích; (4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và du khách trong việc thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; (5) Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; tổ chức tập huấn các biện pháp phòng dịch; (6) Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP.

* Đối với tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ:

(1) Thực hiện dừng hẳn khai mạc, tổ chức các loại hình lễ hội tập trung đông người trên địa bàn đến khi tình hình dịch bệnh được khống chế; (2) Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng nhiều biện pháp để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về  phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và các quy định của nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho gia đình, bản thân, cộng đồng; (5) Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch tại các di tích gắn với hoạt động lễ hội; (6) Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

5. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm             

 Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2021);

Kỷ niệm 73 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 – 11/3/2021);

Kỷ niệm 137 năm khởi nghĩa Yên Thế (16/3/1884 – 16/3/2021): – Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao (24/3/1996 – 24/3/2021);

– Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021);

Kỷ niệm 75 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021).

Ảnh đầu trang: Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực

HĐND Tỉnh thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa,

ngày 08/02/2021

Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment