Home Tin TứcKinh tế Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII

by HiephoaNet

Sáng ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII chính thức khai mạc. Cổng thông tin điện tử hiephoa.net xin đăng toàn văn Diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nông Quốc Tuấn.


Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 04/11/2009 của Tỉnh uỷ về tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, tập trung cao của Đảng bộ; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hôm nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành của Trung ương, Đảng ủy Quân khu I, Quân đoàn II, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng 342 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 6,4 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã về dự Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Trong giờ phút trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân hơn 80 năm qua đã khẳng định: Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào, những người con ưu tú của Bắc Giang đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa Đại hội!

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XI, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đã có hàng ngàn ý kiến tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; của các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội Đảng bộ các cấp. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đã được các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động rộng khắp trong toàn tỉnh. Qua phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những bông hoa đẹp, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cám ơn sự đóng góp đầy tâm huyết và trí tuệ đó; biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thời gian qua.

Kính thưa Đại hội!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 25 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001-2010, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bộ mặt của đất nước có nhiều thay đổi; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Sức mạnh về mọi mặt được tăng cường. Độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử đó tạo tiền đề vững chắc để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng với tốc độ khá. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu hút đầu tư tăng nhanh, huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triể. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá – xã hội, xoá đói giảm nghèo có chuyển biến tiến bộ; đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, gắn với củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bước vào giai đoạn mới, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Giang có những thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước yêu cầu đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2010. Trên cơ sở những kết quả cần chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới: Mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, sớm đưa Bắc Giang ra khỏi tình trạng chậm phát triển”.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tiến hành lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ, tư duy mới, năng lực lãnh đạo, để xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Kính thưa Đại hội!

Để thực hiện tốt các nội dung của Đại hội, đòi hỏi mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đề ra, góp phần vào thành công Đại hội.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT

Related Articles

Leave a Comment