Home Tin TứcKinh tế Bắc Giang: Sẽ tinh giản 1,5% bộ máy biên chế toàn tỉnh trong năm 2016

Bắc Giang: Sẽ tinh giản 1,5% bộ máy biên chế toàn tỉnh trong năm 2016

by HiephoaNet

Đó là một trong những kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tại ngày làm việc thứ hai (19/11), phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2015. Tại buổi làm việc ngày thứ 2, UBND tỉnh Bắc Giang đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua những nội dung quan trọng như: Quy định quản lý các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015; Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tình hình quản lý, thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016…

Theo đó, hầu hết các đại biểu nhất trí quan điểm việc cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối, trực tiếp; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan phối hợp để thực hiện công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên ngành đối với Công ty trên cơ sở tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp.  

Về nội dung điều chỉnh ngân sách, các thành viên UBND tỉnh đồng thuận đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi nội dung khoản 6, Điều 14, Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010. Theo đó, tổng số thu tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh (chỉ thực hiện trong năm tài khóa 2016) sẽ điều chỉnh giảm 10% (trong tổng mức 20% trước đây) để phân bổ lại cho ngân sách cấp huyện và cấp xã để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.  

Đối với tình hình quản lý, thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016, các đại biểu nhất trí chủ trương tinh giản bộ máy biên chế; tuy nhiên Sở Nội vụ và các huyện, thành phố cần rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức hiện có của tỉnh, từ đó đề ra giải pháp cụ thể trong việc điều chỉnh tinh giản đảm bảo phù hợp, sát thực tế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước…

Cho ý kiến vào những nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cơ bản nhất trí với ý kiến đóng góp của các thành viên UBND tỉnh. Đồng thời chỉ rõ, việc làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các công ty, doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước là nhiệm vụ cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; việc điều chuyển 10% tổng thu tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện, cấp xã là việc làm cần thiết  để hỗ trợ các địa phương giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản…

Về nhiệm vụ tinh giản biên chế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và các huyện, thành phố tập trung rà soát tình hình sử dụng đội ngũ công chức, viên chức; đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả việc phân cấp quản lý, điều phối đội ngũ viên chức đối với cấp huyện, tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp khắc phục những bất cập trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức tại cấp huyện; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ khẩn trương phối hợp xây dựng quy chế tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút được nhân tài vào bộ máy hành chính nhà nước, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân về tính khách quan, minh bạch trong công tác tuyển dụng. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản bộ máy biên chế, phấn đấu tinh giản 1,5% bộ máy biên chế toàn tỉnh trong năm 2016, nhất là khối biên chế hành chính sự nghiệp, nhằm đẩy nhanh chủ trương thu hút xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh./.

Ảnh: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình hình quản lý, thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 trước UBND tỉnh. Ảnh: BGP/Nguyễn An.

Nguyễn An

Related Articles

Leave a Comment