Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Đoan Bái với công tác xây dựng đời sống văn hóa

Đoan Bái với công tác xây dựng đời sống văn hóa

by HiephoaNet

Mặc dù gặp không ít khó khăn song nhờ biết phát huy nội lực, nên những năm qua qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Đoan bái đã có bước phát triển đều, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc.

Để công tác xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả, Đoan Bái đã tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền từ xã đến thôn; phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó có việc chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học khu dân cư, xã, thị trấn và gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm, xã đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; lấy kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, xã, thị trấn, gia đình văn hóa là một tiêu chuẩn để xét chi, đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác thực hiện phong trào với những nội dung, mục tiêu được cụ thể hóa phù hợp với địa phương; hướng dẫn, tuyên truyền vận động để người dân thấy rõ trách nhiệm, cũng như quyền lợi của cộng đồng, gia đình khi tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nên số hộ dân tự nguyện đăng ký thực hiện xây dựng gia đình, khu phố văn hóa ngày càng tăng. Cụ thể đến nay, toàn xã đã có 100% thôn làng xây dựng quy ước làng văn hóa; 9/11 thôn đăng ký phấn đấu làng văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện; 6/6 cơ quan đăng ký cơ quan văn hóa; hơn 2.500 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Đặc biệt nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, và lễ hội được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện cơ bản đúng quy định. Những hủ tục, quan niệm nặng nề về việc cưới, tang, lễ đã được dẹp bỏ, nhưng vẫn đảm bảo vừa đơn giản, vừa trang trọng, mang tính kế thừa phong tục truyền thống… Khi phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, nên các phong trào như: “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; phong trào văn hóa văn nghệ TDTT… cũng phát triển mạnh, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt từ khi có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nên các khu dân cư đã huy động được 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, nhiều khu dân cư, các dòng họ còn xây dựng và duy trì hiệu quả quỹ khuyến học khuyến tài, xét thưởng cho học sinh chăm ngoan học giỏi, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay đã có tác động thiết thực tới nhiều mặt trong đời sống kinh tế – xã hội của xã Đoan Bái, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, qua phong trào này, xã đã huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, tạo điều kiện để người dân hưởng thụ các sản phẩm văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời cũng chính là động lực để Đoan Bái xây dựng thành công mục tiêu nông thôn mới trên địa bàn.

Vân Anh

Related Articles

Leave a Comment