Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hiệp Hòa: Tăng cường thực hiện NQ 4A và quy chế dân chủ ở cơ sở

Hiệp Hòa: Tăng cường thực hiện NQ 4A và quy chế dân chủ ở cơ sở

by HiephoaNet

Thời gian qua BTV LĐLĐ huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc và vận động đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết  4A và QCDC ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt sâu những nhiệm vụ trọng tâm như: Quy chế làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây dựng cơ bản; quy chế giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, quản lý giao thông; quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân;  xây dựng hương ước, quy ước, làng văn hóa; quy định về việc cưới, việc tang; chế độ ưu đãi đối với người có công, các quy định về thủ tục hành chính….

Kết quả trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 4A và QCDC cơ sở đã tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, đã có trên 70% xã, thị trấn thực hiện tốt QCDC. Quyền làm chủ của CNVC-LĐ và  nhân dân tiếp tục được phát huy, nhiều thắc mắc, bức xúc trong nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết tốt. Từ đó, tạo được không khí dân chủ, phấn khởi và tạo thêm động lực mới thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy và phát huy các nguồn lực của nhân dân, vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Thực hiện QCDC làm cho hệ thống chính trị xã, thị trấn tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của mặt trận, đoàn thể được đổi mới theo hướng sát cơ sở, sát dân, giải quyết một cách kịp thời, hiệu quả các yêu cầu chính đáng của dân…

Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Vân Anh, 11/10/2010

 

Related Articles

Leave a Comment