Trang chủ Tin TứcKinh tế Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXII

Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXII

Đăng bởi HiephoaNet

Là một huyện trung du nằm ở phía tây nam của tỉnh gồm 26 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên 201km2, dân số trên 21 vạn người, Hiệp Hòa có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời và giàu truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường. Nhân dân luôn cần cù, đoàn kết, đi đầu trong các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Trung tâm huyện Hiệp Hòa, ảnh Ngô Văn Tụ

Với những đóng góp đặc biệt trước Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến, Hiệp Hòa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, những truyền thống quý báu đó tiếp tục được phát huy, trở thành nguồn lực to lớn đóng góp vào sự phát triển của huyện.

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo  tích cực nên nhiệm kỳ qua kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng và phát triển với tốc độ khá cao, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 11,38%, vượt mục tiêu đại hội (MTĐH). Trong đó: Nông – lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,6%/năm; công nghiệp-xây dựng tăng 34,2%/năm; thương mại-dịch vụ tăng 17,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông – lâm, thủy sản giảm từ 75,3% năm 2005 xuống còn 52,3% (đạt MTĐH); công nghiệp – xây dựng tăng từ 8,9% năm 2005 lên 18,6% (vượt 0,6% MTĐH); dịch vụ tăng từ 15,8% năm 2005 lên 29,1% (vượt 3,1% MTĐH). Đến năm 2010, hầu hết các chỉ tiêu của các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm giai đoạn 2006-2010 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất CN-TTCN- ngành nghề nông thôn có bước phát triển khá mạnh, đã hình thành 4 cụm công nghiệp, 6 điểm công nghiệp, thu hút mới 24 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 700 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án 100% vốn nước ngoài. Nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2010 ước đạt 95.500 tấn. Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp hàng hoá tăng từ 16% năm 2005 lên 30% năm 2009. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 53 triệu đồng. Công tác quản lý đất đai, quản lý kinh tế, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường. Tích cực triển khai thực hiện các dự án cứng hóa đường giao thông, kiên cố hoá kênh mương, kiên cố hoá trường, lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đã xây dựng, thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thắng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV và đang tích cực thu hút đầu tư để thực hiện quy hoạch. Trụ sở làm việc của một số xã, cơ quan được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang hơn. Chất lượng giáo dục có chuyển biến theo hướng thực chất:  Công tác văn hóa thông tin, hoạt động từ thiện nhân đạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, XKLĐ, giảm nghèo đạt kết quả tích cực.

Cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, lãnh đạo xây dựng mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được cụ thể hoá trong các phong trào thi đua yêu nước; có tác dụng tích cực, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức đối với mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), củng cố cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tăng từ 54,3% năm 2005 lên 70,2% năm 2009, không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, nhất là cấp huyện được củng cố, tăng cường. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng lên;  hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả  hoạt động.

Đạt được kết quả đó là do có sự nỗ lực, cố gắng cao độ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện tốt dân chủ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân  gắn với phát huy cao độ trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu của mỗi cơ quan, đơn vị. Luôn luôn coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, chú trọng khâu tổ chức thực hiện nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc  phát sinh ngay từ cơ sở. Quan tâm chăm lo xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Làm tốt công tác tuyên truyền, công khai minh bạch các chính sách, chế độ và bảo đảm quy trình theo quy định của Nhà nước từ đó tạo sự đồng thuận cao, hạn chế thấp nhất những khiếu kiện trong nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, tích cực tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài cùng các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa phấn đấu giành những thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thật sự TSVM. Huy động  sức mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao, bền vững hơn theo hướng CNH-HĐH. Tập trung cao phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, thể thao; tăng cường quốc phòng và an ninh; giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Từ định hướng trên, Hiệp Hòa xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới là: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – TTCN, dịch vụ và ngành nghề nông thôn; tăng cường các biện pháp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục xây dựng và quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tập trung; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, đào tạo nghề cho lao động… Mở rộng quy mô phát triển các loại hình hợp tác xã TTCN, dịch vụ. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế, các ngành, nghề truyền thống. Tiếp tục đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Triển khai xây dựng quy hoạch sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường; đưa cơ giới và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất, tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác; khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn;  tích cực phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý kinh tế, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường các biện pháp để tăng thu ngân sách, tập trung kinh phí và huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư kiên cố hoá kênh mương, cứng hóa đường GTNT, kiên cố hoá trường, lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với xây dựng, phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội; kết hợp hài hoà với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ và cải thiện môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn; đổi mới công tác quản lý giáo dục và phương pháp giảng dạy. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chiều sâu, chú trọng việc làm theo. Thường xuyên chăm lo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo bước chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhiệm vụ đề ra cho Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa trong 5 năm tới rất nặng nề. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  trong huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, xây dựng quê hương Hiệp Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh

Một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2015

1- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010-2015 từ 13-15%.

2- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng 28 – 30%; Thương mại – dịch vụ 30 – 32%;  Nông nghiệp, thủy sản 40 – 42%.

3- Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất canh tác đạt từ 65 – 70 triệu đồng/năm.

4- Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 20-25%.

5- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 40%, Tiểu học 85%, THCS 80%, THPT 75% các trường công lập.

6- Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa trên 80%; thôn, làng, khu phố văn hóa 60 – 65% (trong đó cấp tỉnh 22%); cơ quan văn hóa trên 80%.

7- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định 1,05%/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13%.

8- Có 50% số trạm y tế xây dựng kiên cố.

9-Giải quyết việc làm mới 3.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 45% trở lên.

10- Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm bình quân 2,5 – 3%/năm.

11- Phấn đấu có 2-3 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

12- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM từ 70% trở lên; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 80%. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1.000 đảng viên mới trở lên.

Nguyễn Tiến Cơi – Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa, 15/8/2010.

Trang hiephoa.net được hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox và Google Chrome

Bài liên quan

Gửi bình luận