Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2015

Hiệp Hòa ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2015

Đăng bởi HiephoaNet

 

Nhằm xây dựng nền hành chính của huyện hiện đại, chuyên nghiệp, vững mạnh, bảo đảm tính thông suốt, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, UBND huyện Hiệp Hòa vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011- 2015.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của cải cách hành chính đến năm 2015 đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước có cơ cấu tinh gọn, hoạt động thông suốt, trong sạch vững mạnh, đạt hiệu quả; Giảm được 1/3 thời gian giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính đạt mức trên 80%; Cấp huyện hoàn thiện bộ phận một cửa hiện đại; Nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp cung cấp trên các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt mức trên 60%; Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, trong đó nâng tỷ lệ về trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ; Đến năm 2015 phân đấu có 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính các cấp được thực hiện trên mạng điện tử…

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND huyện cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính nhà nước như cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Cải cách hành chính huyện Hiệp Hòa trong giai đoạn 2011- 2015 sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, tạo bước đột phá quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời tạo chuyển biến trong chấp hành kỷ cương kỷ luật, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hình thành chính quyền điện tử, đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng đối với tổ chức và công dân trên địa bàn huyện.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận