Home Tin TứcKinh tế Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

by HiephoaNet

Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới trong đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của huyện trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua dưới dự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, huyện Hiệp Hòa đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, toàn huyện đang tự tin, tiếp tục vững bước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều cơ hội mới. Đó là những tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII thông qua Nghị quyết với 14 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp và 4 nhiệm vụ trọng tâm.

 Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và triển khai Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Đồng thời BTV Huyện ủy đã tổ chức các buổi làm việc với UBND, MTTQ và các đoàn thể, các địa phương, đơn vị để chỉ đạo việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện có trách nhiệm và nghĩa vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra theo đúng sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy. Từ đó thống nhất nhận thức rõ tình hình và nhiệm vụ, nắm vững thời cơ và thách thức đang đặt ra cho huyện, củng cố lòng tin, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, cố gắng không ngừng trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ của mình để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động phù hợp với từng cấp ủy, ngành, địa phương, đơn vị. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII phải có các mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể và phải tiến hành rộng khắp, liên tục  trên các lĩnh vực. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng phải tích cực vận động nhân dân, làm dấy lên khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc gắn với nhắc nhở, kỷ luật nghiêm minh. Định kỳ và theo kế hoạch tổ chức nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, đánh giá để nhân rộng mặt tích cực; đẩy lùi những hạn chế, tiêu cực, động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mọi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, tận tụy, gương mẫu, đi đầu và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn chặn suy thoái đạo đức, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hiệp Hòa, đang trên đường đổi mới và phát triển, thành công của Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào thực tế cuộc sống, xây dựng vùng quê cách mạng, mảnh đất anh hùng Hiệp Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Mạnh Lê

Đài Truyền thanh Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment