Home Tin TứcKinh tế “Lòng dân, ý Đảng”- Cội nguồn của những thắng lợi vẻ vang

“Lòng dân, ý Đảng”- Cội nguồn của những thắng lợi vẻ vang

by HiephoaNet

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2015), Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu – Tạp chí Văn hóa quân sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Thị Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bà Trần Thị Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ

– Thưa đồng chí! Ngày 15-10-2015 là ngày kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Phải chăng đây cũng là dịp để chúng ta cùng thấy sáng rõ hơn tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về dân vận và công tác dân vận?

– Đúng vậy. Như chúng ta đã biết, từ ngày 14 đến 31-10-1930, tức là chỉ 6 tháng sau ngày thành lập Đảng, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về công nhân vận động; nông dân vận động; cộng sản thanh niên vận động; phụ nữ vận động; quân đội vận động; vấn đề cứu tế và hội phản đế đồng minh. Hội nghị xác định, trong các đảng bộ phải tổ chức các Ban chuyên môn về giới vận động và ngay trong tháng 10-1930, hệ thống các Ban chuyên môn về giới công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế được ra đời. Như thế, công tác dân vận có thể nói đã được đặt ở vị trí sống còn của cách mạng, nên Đảng ta mới quan tâm lãnh đạo từ rất sớm. Đây cũng là thể hiện rõ nét tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Tiếp nối sự vạch đường chỉ lối ban đầu đó của Đảng, sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã rất quan tâm đến công tác dân vận. Đồng chí có thể chia sẻ với bạn đọc Tạp chí Văn hóa quân sự về điều này?

– Đúng 19 năm sau ngày ra đời của hệ thống các ban chuyên môn, ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” nổi tiếng đăng trên Báo Sự thật. Ngay phần đầu tiên, Bác Hồ đã lưu ý rằng “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng nên cần phải nhắc lại”. Rồi Người khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”… Đó là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là bản chất của Nhà nước ta. Người cũng chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”. Theo Người, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tất cả chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân điều phải phụ trách dân vận. Từ đoàn thể Bác Hồ nói ở đây không phải là các tổ chức chính trị – xã hội như hiện nay, mà chính là tổ chức Đảng, vì lúc đó Đảng ta tạm thời đi vào hoạt động bí mật nên Bác dùng từ đoàn thể để chỉ Đảng. Chính từ sự kiện này, năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị (Khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15-10 hằng năm là Ngày Dân vận của cả nước. Năm 2000, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15-10-1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

– Chỉ với hai chữ “dân vận” đã toát lên nội dung của công tác này, nhưng để hiểu sâu thì dân vận bao hàm những vấn đề gì, thưa đồng chí?

– Nội dung của công tác dân vận không chỉ là vận động nhân dân thực hiện những công việc mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, mà còn có một nội dung rất quan trọng, đó là trách nhiệm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ đối với Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”… Từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra bài học sâu sắc: Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Nhân dân là chủ và Nhân dân làm chủ. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Do đó, nội dung và phương pháp công tác dân vận phải hết sức linh hoạt và phong phú, phải xuất phát từ cái tâm, đạo đức và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước Nhân dân. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà phương pháp công tác của người phụ trách dân vận đã được Người khái quát bằng 12 chữ đó là: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Chứ không phải chỉ ngồi “nói suông”, chỉ ngồi viết “mệnh lệnh”. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gần gũi, quan tâm, phải thấu hiểu những thuận lợi, khó khăn và phải là người “đầy tớ thật trung thành” của Nhân dân. Mỗi người cán bộ, đảng viên phải thực hiện đúng phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Nếu được vậy thì khó khăn, thách thức nào cũng vượt qua để giành mọi thắng lợi, như Bác đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

“Lòng Dân, ý Đảng” – cội nguồn của những thắng lợi vẻ vang

– Nói đến dân vận và công tác dân vận, người ta thường nói đến việc nhân cốt là làm sao để ý Đảng hợp với lòng Dân. Trong suốt chặng đường 85 năm qua,  điều này cũng được coi là một trong những cội nguồn của những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí suy nghĩ thế nào về điều này?

– Qua những giai đoạn của cách mạng, với những nhiệm vụ chiến lược khác nhau, nhất là thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác dân vận đã trở thành công việc quan trọng hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tất cả cũng vì một mục tiêu là để ý Đảng hợp với lòng Dân, Dân tin theo Đảng, đường lối chính sách của Đảng thấu triệt trong Dân. Mối quan hệ giữa Đảng với Dân là mối quan hệ gắn bó hữu cơ, máu thịt. Nếu không như thế, làm sao kết nối, huy động được sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc cùng đứng lên chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi vẻ vang chấn động cả địa cầu? Nếu để viện dẫn những ví dụ về điều này thì không biết cần phải dùng bao nhiêu dung lượng mới có thể nói và viết hết ra được…  

– Công tác dân vận hiện nay đã và đang tiếp nối truyền thống, để nâng lên một tầm cao mới, trong điều kiện mới và cả những khó khăn thách thức mới, thưa đồng chí? 

– Đúng vậy. Tinh thần ấy, khí thế ấy cũng đã được phát huy mạnh mẽ khi cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. 

Chúng ta đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đất nước hòa bình, ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta, nhất là lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để kích động, chia rẽ mối quan hệ Đảng với Dân, chia rẽ lòng Dân, ý Đảng, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ ở nước ta… Bên cạnh đó, thứ “giặc nội xâm” đó là tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng là một trong những nguyên nhân để niềm tin của Dân với Đảng bị giảm sút… Chính vì thế mà dân vận và công tác dân vận trong tình hình hiện nay lại càng trở nên quan trọng và cần thiết. Nói như lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì: “Chúng ta không sợ bất cứ kẻ thù nào là hung bạo nhất, chỉ sợ mất lòng Dân. Lòng Dân, đó là Quốc bảo dựng nước và giữ nước Việt Nam”.

Nhìn một cách toàn diện nhất, công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới đã có những bước tiến bộ rất đáng kể cả về nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, phong cách; cả trên phương diện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chính từ việc xác định: dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Đảng ta đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách chăm lo cho nhân dân, tăng cường lãnh đạo công tác dân vận. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới là sự kế thừa các quan điểm cốt lõi của Nghị quyết số 8B-NQ/TW, ngày 27-3-1990 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ với nhân dân. 

– Vậy quan điểm mới trong Nghị quyết số 25-NQ/TW (Nghị quyết 25) phải chăng vẫn xoay quanh vấn đề cốt lõi “lòng Dân, ý Đảng”, thưa đồng chí?

– Nghị quyết 25 lần này được xây dựng công phu, khoa học, với những phương pháp tiếp cận mới mang tính chất đột phá, đánh dấu bước tiến mới về tư duy lý luận và thực tiễn của Đảng về sự nghiệp cách mạng nói chung cũng như công tác dân vận nói riêng. 

Nghị quyết 25 bổ sung một số quan điểm chỉ đạo mới về công tác dân vận, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ – khẳng định, nhấn mạnh thêm vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của nhân dân đối với sự phát triển của đất nước, làm chủ vận mệnh của đất nước; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân, những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh, đó là chiến lược nuôi dưỡng, sử dụng “tài nguyên” sức dân của đất nước. Về trách nhiệm cũng được phân định rõ: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, trong đó “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”. Nghị quyết 25 cũng đưa ra quan điểm, nội hàm có tính tương tác cao đó là: Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để Nhân dân tin tưởng, noi theo. Nghị quyết đặc biệt đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay cũng như phương pháp tập hợp nhân dân, để “sao cho được lòng Dân”, “lòng Dân – ý Đảng” được thuận hòa…

Quân đội luôn làm tốt chức năng “Đội quân công tác”

– Thưa đồng chí, với Quân đội nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã từng chỉ rõ là một “đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất và đội quân công tác”. “Đội quân công tác” ở đây chính là công tác dân vận. Đồng chí đánh giá thế nào về việc thực hiện chức năng này của Quân đội?

– Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ về chức năng của Quân đội ta: Chiến đấu anh dũng, công tác và lao động tích cực. Người từng dạy: “Điểm trọng yếu nhất là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám sát lấy dân, rời dân ra là nhất định thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy thì bất kể việc gì khó cũng làm được cả và nhất định thắng lợi…”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Quân đội đã xác định công tác dân vận của Quân đội là một phần công tác dân vận của Đảng, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, là một trong những nhân tố làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng như tôi đã nói ở phần trên. 

Trong thời kỳ mới, công tác dân vận của Quân đội đã được các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai toàn diện, thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của Quân đội đã hướng mạnh về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Đặc biệt, ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo… Các đơn vị quân đội đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở nơi đóng quân. Ngược lại, nhân dân cũng chính là “tai”, là “mắt”, là nguồn lực vô tận và là chỗ dựa tin cậy để giúp bộ đội luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Có thể nói, truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn được các đồng chí giữ vững và phát huy, đẹp mãi trong lòng nhân dân, để “đi dân nhớ, ở dân thương”, được nhân dân tin yêu, bảo vệ.

– Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hoàng Sáu (thực hiện)

 

 

Related Articles

Leave a Comment