Home Tin TứcKinh tế Ý kiến cử tri: Sáng suốt lựa chọn người có đủ đức, đủ tài để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Ý kiến cử tri: Sáng suốt lựa chọn người có đủ đức, đủ tài để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

by HiephoaNet

Cùng với thành công rực rỡ Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý, dân chủ sâu rộng. Cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình, thông qua bầu cử trực tiếp để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Tranh cổ động (minh họa)

Tranh cổ động minh họa

Theo quy định, Quốc hội và HĐND các cấp cần phải có cơ cấu đại biểu hợp lý, đại diện của các tầng lớp nhân dân, các giới, các ngành, các dân tộc, tôn giáo… Với tư cách cử tri nhận thức : Cùng với cơ cấu thì đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn đại biểu. Vì vậy không nên và không vì cơ cấu mà hạ thấp, hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn người đại biểu dân cử. Theo đó việc lựa chọn người ĐBQH phải trên cơ sở 5 tiêu chuẩn quy định và người đại biểu HĐND trên cơ sở 4 tiêu chuẩn quy định mà chuẩn bị, lựa chọn nhân sự. Trên thực tế tiêu chuẩn đại biểu là vấn đề quan trọng số một, là cốt lõi để nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Quốc hội và HĐND các cấp. Làm như vậy sẽ đảm bảo thực quyền của Quốc hội và HĐND các cấp trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của mình với đất nước, địa phương, cơ sở. Vì vậy việc lựa chọn trước hết phải đảm bảo tiêu chuẩn người đại biểu dân cử. Quyết không vì cơ cấu hình thức, đảm bảo có đủ số lượng nhưng chất lượng, hiệu qủa hoạt động lại không cao.

       Quốc hội và HĐND các cấp có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND được đánh giá thông qua chất lượng hoạt động của người đại biểu dân cử.  Việc lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thông qua bầu cử để Nhân dân tìm “Người tài, đức”, có “Tâm, có tầm” gánh vác việc Đảng, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân”; thay mặt, đại diện cho Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Vì vậy người đại biểu dân cử phải thật sự có đạo đức, tài năng, trình độ hiểu biết chung, có kiến thức pháp luật nhất định năng lực, có chuyên môn cần thiết. Cấp trên phải có tài năng cao hơn cấp dưới. Người đứng đầu phải có tài năng cao hơn người dưới quyền. Người có tài năng là người có quan điểm, ý nghĩ, cách làm tạo ra cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình cho Nhân dân. Dám đổi mới, dám đột phá, dám ra quyết định và dám chịu trách nhiệm trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước, địa phương và cơ sở.

Liên tục trải qua 13 khóa hoạt động phục vụ Nhân dân, Quốc hội Việt Nam đã đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Quốc hội đã nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, nhất là khi nước ta hội nhập kinh tế quốc tế và trước tình hình hiện nay,  đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. 

 HĐND các cấp  là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra. Chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND trong phạm vi chức năng, quyền hạn theo Luật định quyết định những biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển về kinh tế – xã hội. Nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Củng cố và đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và cơ sở. 
Đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, trước thời cơ thuận lợi, cả những khó khăn thách thức mới. Với niềm tin tưởng, mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân đối với ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021: Trước hết phải là người đại biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, trung thực hết lòng phụng sự  Tổ quốc và Nhân dân. Thứ hai: Không  để lọt những kẻ tham nhũng, cơ hội, cục bộ vào cơ quan quyền lực Quốc hội, HĐND các cấp. Thứ ba: Người đại biểu dân cử phải thật sự có trí tuệ, tài năng để hoàn thành nhiệm vụ mà Nhân dân tín nhiệm trao, gửi. Thứ tư: Người đại biểu phải gương mẫu, bằng hành động cụ thể, kết quả công việc để minh chứng cho lời nói và lời hứa của mình trước Nhân dân. Thứ năm: Sâu sát, vì dân, lắng nghe dân, được dân tin, dân yêu và dân bầu./.

Đỗ Quang Khải

 

Related Articles

Leave a Comment