Home Tin TứcKinh tế 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

by HiephoaNet

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 – 01/8/2015), BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY HIỆP HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.

Đặc biệt, vào ngày 01/8/1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ do Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này khi được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Và bắt đầu từ ngày 1/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. Từ đó ngày 1/8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Như vậy, ngày 01/8/1930 được coi là Ngày thành lập hay còn gọi là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng. Lịch sử ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm con đường cứu nước và các hoạt động truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Ngày truyền thống của Ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của công tác Tuyên giáo – lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất, giữ vai trò hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đây là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo. Là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo; góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp nối những trang sử của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Hiệp Hòa đã có nhiều đổi mới; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ luôn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, UBND huyện xếp loại thi đua tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Những kết quả nổi bật đó là:

– Về công tác tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hiệp Hòa đã tích cực và chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về cuộc đấu tranh chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên mặt trận tư tưởng văn hoá; tuyên truyền về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng… của ngành, của địa phương và của dân tộc; tuyên truyền về các sự kiện lớn của nước ta trong công tác đối ngoại và hội nhập Quốc tế; tuyên truyền nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi); tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.. qua đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ,đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả thiết thực, do vậy tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các buổi học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh luôn đạt trên 95%.

– Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng: tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở được trên 20 lớp cho hàng nghìn lượt người tham gia học tập theo đúng chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ đề ra. Chất lượng các lớp đào tạo bồi dưỡng ngày càng nâng lên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ. Chỉ đạo 100% các xã, thị trấn xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy cuốn: “Tài liệu giảng dạy lịch sử huyện Hiệp Hòa dùng trong nhà trường và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị” tại các nhà trường trên địa bàn huyện.

– Về công tác khoa giáo: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tích cực tham mưu cho Huyện uỷ trong việc chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo. Đồng thời, phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu cho Huyện uỷ tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực công tác khoa giáo; thường xuyên phối, kết hợp hoạt động chặt chẽ với các ngành trong khối, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo trên địa bàn huyện.

– Công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội: đã có nhiều đổi mới và từng bước đáp ứng tốt nhiệm vụ định hướng công tác tư tưởng. Tổ dư luận xã hội huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội ở các chi, đảng bộ cơ sở đã được kiện toàn; hàng tháng, các cộng tác viên đều thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; đã phản ánh kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm giúp cho Thường trực Huyện uỷ định hướng tư tưởng dư luận trong các tầng lớp nhân dân.

– Công tác phát hành và quản lý báo chí: được tiếp tục triển khai và thực hiện tốt. Đến nay, 100% các chi, đảng bộ cơ sở có tủ tài liệu, tủ sách và đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định của Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Công tác quản lý được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 

– Công tác văn hoá, văn nghệ – TDTT: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa văn nghệ – TDTT nhân dịp kỷ niệm mừng Đảng, mừng xuân, nhân các ngày lễ lớn, chào mừng các sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước…tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, đã lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; công tác bảo tồn, bảo tàng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

– Công tác biên tập phát hành Bản tin sinh hoạt nội bộ và hoạt động Báo cáo viên:

Công tác Biên tập Bản tin nội bộ được duy trì tốt, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền và sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục đăng tải trong Bản tin của huyện Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chuyên mục: “Tiếng nói từ cơ sở”. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã biên tập 01 số bản tin của huyện với trên 800 cuốn và cấp trên 820 cuốn bản tin của tỉnh. Nội dung và hình thức Bản tin được từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, phục vụ tích cực cho sinh hoạt chi bộ và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Thường xuyên quan tâm và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền miệng và cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo đều phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức Hội nghị thông tin báo cáo viên cấp huyện và biên tập tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên được thực hiện nề nếp trong đó tập trung tuyên truyền những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, của tỉnh và của huyện được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Kỷ niệm 85 năm lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, những người làm công tác tuyên giáo trong hệ thống tuyên giáo Huyện nhà càng thêm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương Hiệp Hòa anh hùng.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hiệp Hòa quyết tâm đoàn kết, xây dựng cơ quan vững mạnh; nguyện không ngừng học tập, đúc rút kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2015 và những năm tiếp theo; xây dựng huyện Hiệp Hòa anh hùng trthành Trung tâm phát trin phía Tây ca tnh Bc Giang./.

Ảnh đầu trang Đ/c Vũ Chí Kỳ Phó BT Thường trực Huyện ủy thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ngành tặng hoa BTG Huyện ủy( Poto HGiang)

Đình Anh – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Related Articles

Leave a Comment